Enkel glas is geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW

Er zijn op dit moment nog veel slecht geïsoleerde huurwoningen in Nederland, ongeveer 580.000 huurwoningen hebben energielabel E of slechter. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom nieuwe plannen gemaakt zodat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt. Zo worden vanaf 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen. Slecht geïsoleerde huizen mogen niet meer worden verhuurd. Huurwoningen moeten namelijk minimaal energielabel D hebben. Deze regelgeving zal naar verluidt voor woningcorporaties én voor particuliere verhuurders gelden.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Schiet de tijdelijke huurovereenkomst haar doel voorbij?

In Nederland was het uitgangspunt tot 1 juli 2016 dat huurovereenkomsten voor woonruimten voor onbepaalde tijd werden gesloten. Tijdelijke verhuur was de uitzondering en alleen mogelijk voor een aantal specifiek (in de wet) omschreven gevallen (zie 1). Hier kwam op 1 juli 2016 met de inwerkingtreding van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ verandering in. De mogelijkheden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten werden uitgebreid. Dit onder andere met als doel de doorstroming te verbeteren.

Geschreven door
mr. S. (Semia) Wiersma-Helal
De Wet goed verhuurderschap

Met de Wet goed verhuurderschap komt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Op deze manier wordt het voor alle partijen die betrokken zijn in het verhuurproces duidelijk hoe het gedrag van een goed verhuurder er in de praktijk uit moet zien. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele huurproces en op zowel reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Programma ‘Een thuis voor iedereen’

Op 11 mei 2022 stuurde Minister de Jonge een brief naar de Tweede Kamer waarin hij het programma “Een thuis voor iedereen” aanbood. Het doel van dit programma is het realiseren van voldoende woningen voor aandachtsgroepen. De woningen moeten gelijkmatig worden verdeeld over alle gemeenten.

Geschreven door
mr. J.Q. (Jelle) van Renswoude
Huisuitzettingen en de rechten van het kind

De Woon&Co online bijeenkomst van 21 november 2022 met als onderwerp ‘digitaal spreekuur’ zijn bij de actualiteiten onder meer de rechten van het kind aan de orde geweest. Bij procedures strekkende die leiden tot huisuitzettingen van een gezin – dus ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning – moet de rechter ook de belangen van het minderjarige kind meewegen.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Arrest Hoge Raad wijst arrest in de kwestie Didam: belangrijke nieuwe receptuur voor gronduitgifte door overheden!

Hierbij maken wij u attent op een voor de praktijk van gronduitgifte door de overheid zeer belangwekkende uitspraak van de Hoge Raad van d.d. 26 november 2021. In dit arrest vernietigt de Hoge Raad het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van
19 november 2019 inzake de kwestie Didam.

Geschreven door
mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker
Ernstige gebreken in de huurwoning – recht op een huurprijsvermindering én immateriële schadevergoeding?

Indien een huurwoning gebreken vertoont die zorgen voor een vermindering van het huurgenot, kan de huurder op grond van artikel 7:207 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) een huurprijsvermindering vorderen.
De ernstige gebreken aan de woning verminderen echter niet alleen het huurgenot, maar de huurder kan ook immateriële schade lijden vanwege deze gebreken. Denk bijvoorbeeld aan luchtwegproblemen of problemen aan gewrichten vanwege schimmel- of vochtproblematiek in de woning.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Mishandeling en ander wangedrag door huurders jegens medewerkers van een woningcorporatie

Wij krijgen met enige regelmaat vragen van woningcorporaties over huurders die zich onbeschoft en soms zelfs agressief gedragen tegenover medewerkers. Wanneer sprake is van fysiek geweld, kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes