Twijfels van een afgewezen inschrijver kunnen leiden tot verplicht onderzoek naar abnormaal lage inschrijving.

In een recent arrest https://curia.europa.eu/juris van 11 mei 2023 heeft het Europese Hof van Justitie meer duidelijkheid gegeven over hoe aanbestedende diensten om dienen te gaan met (mogelijk) abnormaal lage inschrijvingen.
Tot nu toe werd aangenomen dat (alleen) wanneer de aanbestedende dienst vermoedt dat een inschrijving abnormaal laag is, nader onderzoek moet worden verricht. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, kan de aanbestedende dienst (moeten) beslissen om de inschrijving als abnormaal laag af te wijzen of de opdracht toch te gunnen.
Uit het arrest van 11 mei 2023 blijkt echter dat de aanbestedende dienst ook een onderzoeksplicht heeft, indien een afgewezen inschrijver gemotiveerd aangeeft dat de prijs van de winnende inschrijver abnormaal laag is.

 

 

Geschreven door
mr. E. (Edwin) Bregonje mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage
Alle partijen betrokken in het bouwproces: bereid u voor op 1 januari 2024!

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking treden. Onderdeel van de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (WKB). Zoals inmiddels algemeen bekend ziet de WKB op twee aspecten. Enerzijds gaat het om het privatiseren van het technisch bouwtoezicht. Anderzijds gaat het om de wijzigingen die in het Burgerlijk Wetboek (BW) worden aangebracht om de rechtspositie van de bouwconsument te verbeteren. In zijn algemeenheid hebben deze wijzigingen tot gevolg dat de rechtspositie van de aannemer verslechtert. Het is dus van groot belang om hiervan op de hoogte te zijn. Want wanneer krijg je als aannemer met de gevolgen van deze wetswijziging te maken en hoe bereid je je daar tijdig op voor?

Geschreven door
mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe
Vergroenen van vastgoed: per 1 januari 2023 is energielabel C verplicht!
Geschreven door
mr. J. (Joke) Mikes
Na 10 jaar is er een nieuw ROZ-model voor horeca- en winkelruimte

Het ROZ-model is een veelgebruikt model voor huurovereenkomsten in de zin van artikel 7:290 BW, zoals van winkel- en horecaruimte. Het model is ontwikkeld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren, makelaars, beleggers en financiële instellingen. In 2012 werd het laatste model geïntroduceerd en eind 2022 is er een nieuw model vastgesteld als gevolg van veranderingen in de markt en de wet- en regelgeving en de behoefte aan meer flexibiliteit. Het nieuwe model is sinds januari 2023 beschikbaar en bevat – behoudens tekstuele wijzigingen – enkele belangrijke verschillen ten opzichte van het vorige model uit 2012. Deze bepalingen sluiten aan bij de actualiteiten. In deze blog bespreken we de meest opvallende wijzigingen.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman mr. J. (Joke) Mikes
Didam Jurisprudentie – het vertrouwensbeginsel prevaleert (dit keer)

Deze week gepubliceerd, een nieuwe Didam-uitspraak. Inmiddels een welbekende term in de juridische wereld, maar zeker ook bij overheden en vastgoed-en gebied ontwikkelaars. Vanuit ons Didam-team, de nieuwste ontwikkelingen in beeld. Een blog over een recente uitspraak waarin het vertrouwensbeginsel prevaleert.

Geschreven door
mr. F.J.M. (Fabiènne) Tielemans
Enkel glas is geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW

Er zijn op dit moment nog veel slecht geïsoleerde huurwoningen in Nederland, ongeveer 580.000 huurwoningen hebben energielabel E of slechter. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom nieuwe plannen gemaakt zodat een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komt. Zo worden vanaf 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen. Slecht geïsoleerde huizen mogen niet meer worden verhuurd. Huurwoningen moeten namelijk minimaal energielabel D hebben. Deze regelgeving zal naar verluidt voor woningcorporaties én voor particuliere verhuurders gelden.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman
Schiet de tijdelijke huurovereenkomst haar doel voorbij?

In Nederland was het uitgangspunt tot 1 juli 2016 dat huurovereenkomsten voor woonruimten voor onbepaalde tijd werden gesloten. Tijdelijke verhuur was de uitzondering en alleen mogelijk voor een aantal specifiek (in de wet) omschreven gevallen (zie 1). Hier kwam op 1 juli 2016 met de inwerkingtreding van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ verandering in. De mogelijkheden tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten werden uitgebreid. Dit onder andere met als doel de doorstroming te verbeteren.

Geschreven door
mr. S. (Semia) Wiersma-Helal
De Wet goed verhuurderschap

Met de Wet goed verhuurderschap komt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Op deze manier wordt het voor alle partijen die betrokken zijn in het verhuurproces duidelijk hoe het gedrag van een goed verhuurder er in de praktijk uit moet zien. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele huurproces en op zowel reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Geschreven door
mr. F.S. (Fréderique) Ahsman