Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Justion Advocaten, gevestigd te Middelburg, Rotterdam, Terneuzen en Breda

I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Justion Advocaten: een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
b. Het kantoor: Justion Advocaten te Middelburg en/of Rotterdam en/of Terneuzen en/of Breda.
c. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
d. Honorarium: de financiële vergoeding – exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten als sub e. en f. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
e. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld griffierechten, kosten van derden (deurwaarder, deskundige, etc.).
f. Kantoorkosten: de vaste percentuele opslag op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Justion Advocaten en cliënt.

II. Rechtsgebieden
Justion Advocaten houdt zich in het bijzonder bezig met de rechtsgebieden die vermeld staan op haar website www.justionadvocaten.nl.

III. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Justion Advocaten wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

IV. Overeenkomst van opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Justion Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Justion Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in, dat Justion Advocaten de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zonodig met inschakeling van derden.
c. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

V. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt bij de totstandkoming van de opdracht
aan de cliënt medegedeeld.
b. Naast het honorarium is de cliënt kantoorkosten, zoals hiervoor in artikel I sub f omschreven, verschuldigd.
c. Indien Justion Advocaten in een gerechtelijke procedure namens de cliënt optreedt, is de cliënt tevens verschotten, zoals hiervoor in artikel I sub e omschreven, verschuldigd. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de omvang van het financiële belang, de rol van de cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, et cetera. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Justion Advocaten, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Justion Advocaten doet de cliënt deze zogenaamde verschotnota’s direct na ontvangst toekomen. De cliënt dient deze nota’s te allen tijde direct na ontvangst aan Justion Advocaten te betalen.
d. Verschotten bestaande uit aan de rechterlijke instantie verschuldigde griffierechten moeten voorafgaande aan de gerechtelijke procedure worden voldaan uiterlijk op een door Justion Advocaten te vermelden tijdstip. Bij niet voldoening van deze griffierechten op voormeld tijdstip, staat het Justion Advocaten – mits zij dit vooraf aan cliënt meedeelt – vrij om haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten zelfs indien dit betekent dat in de gerechtelijke procedure voor de cliënt fatale termijnen verstrijken.
Verrichte werkzaamheden worden elke maand gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.
e. Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de cliënt tot 14 dagen na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Na 14 dagen vervalt dit recht. Betwisting dient schriftelijk te geschieden.
f. Justion Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. In het geval Justion Advocaten voor de eerste maal voor de cliënt werkzaamheden verricht, gebeurt dit uitsluitend op basis van een voorschot.
g. Justion Advocaten behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.
h. Indien twee of meer cliënten partij zijn bij een met Justion Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht, zijn al deze cliënten jegens Justion Advocaten hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst.
i. Justion Advocaten indexeert haar uurtarieven jaarlijks, in beginsel conform het CBS-prijsindexcijfer CPI 2015=100.
j. De cliënt stemt ermee in dat Justion Advocaten haar vorderingen op de cliënt verpandt aan de bank waarbij Justion Advocaten haar bankrekeningen aanhoudt en aan deze zo nodig een kopie verstrekt van de door Justion Advocaten aan de cliënt verzonden declaraties.

VI. Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Justion Advocaten gestelde bankrekeningen leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep op verrekening is uitgesloten.
b. Betaling van declaraties van Justion Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
c. Indien Justion Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering – met een minimum van € 100,- ten laste van de cliënt.

VII. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de advocaten en juridische medewerkers die werkzaam voor het kantoor c.q. personen die onder de verantwoordelijkheid van Justion Advocaten werkzaam zijn, jegens cliënten en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering – buiten het bedrag van het eigen risico – in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft. Een kopie van de huidige polis ligt op het kantoor ter inzage.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor alsmede de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. Bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval sprake is van fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. Indien niettegenstaande het in deze bepaling onder de letters a tot en met c en e bepaalde de maatschap Justion Advocaten in voorkomend geval toch aansprakelijk zou zijn voor geleden schade die het bedrag van het eigen risico van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (hierna te noemen: het meerdere) overschrijdt, is de evenredige aansprakelijkheid van de maten van de maatschap Justion Advocaten voor deze schuld van de maatschap voor het meerdere uitgesloten.
e. De in deze bepaling vermelde aansprakelijkheidsbeperking(en), met uitzondering van de aansprakelijkheids-
beperking vermeld onder letter d, geldt niet in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van de advocaten of de juridische medewerkers die het kantoor ter uitvoering van een opdracht vertegenwoordigt.

VIII. Vervaltermijn
Onverminderd het hierboven in artikel V letter e bepaalde vervallen alle vorderingsrechten van cliënt jegens Justion Advocaten in verband met door Justion Advocaten verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

IX. Nietigheid
In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan

X. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht ten overstaan van de Rechtbank Rotterdam of Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

Standard Terms of Engagement

Standard Terms of Engagement of Justion Advocaten, a law firm with offices in Rotterdam, Middelburg, Terneuzen and Breda (NL)

I. Definitions
In these Terms, the following definitions apply:
a. Justion Advocaten: a partnership firm comprised of private limited liability companies.
b. The office: Justion Advocaten’s offices in Middelburg and/or Rotterdam and/or Terneuzen and/or Breda.
c. The client: the other party to the contract.
d. Fee: the financial remuneration – not including VAT, disbursements and office expenses as defined in points e and f – agreed between the office and the client for the performance of the contract, or applicable to the services rendered.
e. Disbursements: any costs necessarily incurred by the office in performing the contract, including without limitation court duties, third-party fees (bailiff, expert, etc.).
f. Office expenses: a fixed percentage mark-up on the fee for the use of office facilities.
g. The contract: the engagement letter between Justion Advocaten and the client.

II. Fields of Practice
Justion Advocaten specialises in providing services in the areas of law referred to on its website, www.justionadvocaten.nl.

III. Applicability
These Terms shall apply to all services, which Justion Advocaten is engaged to perform, including any follow-up, amended or additional instructions. The applicability of these Terms shall extend to all legal relationships arising from or connected with such instructions.

IV. The contract
a. A contract shall be considered to have been concluded upon acceptance of the engagement by Justion Advocaten. When so doing, Justion Advocaten must be represented by one of its lawyers or other members of staff duly authorised in writing for the purpose.
b. The client agrees that Justion Advocaten shall arrange for the contract to be performed under its own responsibility, or if necessary with the engagement of third parties.
c. The applicability of Sections 7:404 and 7:407(2) of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) is expressly excluded.

V. Billing
a. In consideration of the performance of the contract, the client shall pay the fee plus disbursements, office expenses and VAT. The client shall be informed of the fee upon conclusion of the contract.
b. Accordingly, in addition to the fee, the client shall reimburse any office expenses as defined in Article I.f above.
c. If Justion Advocaten acts for the client in legal proceedings, the client shall also pay any disbursements as defined in Article I.e above. The level of these disbursements shall vary according to the nature of the legal proceedings, the scale of the financial interests, the role of the client in the proceedings as defendant or petitioner, etc. These costs shall not constitute a fee for services rendered by Justion Advocaten, and shall instead be owed to the third party involved, such as the court, the bailiff etc. Justion Advocaten shall forward said bills for disbursements to the client immediately after receipt. The client shall always be required to pay these bills to Justion Advocaten immediately after receiving them.
d. Disbursements comprising court duties payable to the court involved must be settled before the legal proceedings by no later than a date to be specified by Justion Advocaten. If these court duties are not settled by the date stated above, Justion Advocaten shall be free – as long as it informs the client beforehand – to cease its activities or to suspend them, even if this means that the client misses legally required payment obligations for the legal proceedings. Services rendered shall be billed monthly, regardless of the scope of the services or the stage to which the services have progressed.
e. If the client disagrees with the amount billed, the client shall have 14 days after the billing date to contest the amount billed. This right shall lapse after 14 days. Bills must be contested in writing.
f. In all cases, Justion Advocaten may require the client to make an advance payment. Any advance payment made shall be offset against the final bill. First-time services shall only be rendered by Justion Advocaten on the basis of an advance payment.
g. Justion Advocaten reserves the right to amend these Terms on the understanding that, barring special or unforeseen circumstances, the amended Terms shall only apply to instructions given after the amended Terms became effective.
h. Should two or more clients be party to an agreement with Justion Advocaten, they shall be jointly liable for the entire agreement and obligations towards Justion Advocaten.
i. Justion Advocaten adjusts its fees annually, in principle in accordance with the CBS price index CPI 2015=100.
j. The client unconditionally agrees that Justion Advocaten establishes a lien on the invoices issued to the client with the bank where she runs her current account. Client agrees that Justion Advocaten is entitled to provide the bank with copies of invoices sent to client by Justion Advocaten.

VI. Payment
a. The client shall not be released from its payment obligation until payment is made into a bank or giro account registered to Justion Advocaten against proper proof of payment. Offsetting payments against any amounts owed by Justion Advocaten shall not be permitted.
b. Bills sent by Justion Advocaten must be paid within 14 days of the billing date. Late payment will cause the client to be in default by operation of law, in which case the client shall be charged late payment interest at the statutory (commercial) rate.
c. If Justion Advocaten takes any collection steps against a defaulting client, all judicial and extrajudicial expenses associated with the collection shall be payable by the client, subject to a minimum of €100.

VII. Liability
a. The firm’s liability, and any liability of the lawyers and legal employees who work for the office, to its clients and/or any third party working under the responsibility of Justion Advocaten for losses arising from or connected with the performance of an agreement or any wrongful act shall in all cases be limited to the amount payable in that particular case under the firm’s professional liability insurance. The insurance policy is available for inspection at the firm’s offices.
b. The office shall exercise all due care in engaging any third party. However, the office and the lawyers and legal employees who work for the office shall not be held liable for any shortcomings of these third parties.
c. The above-mentioned limitation of liability shall also apply if the office is liable for errors made by third parties engaged by the office or for the faulty operation of hardware, software, data files, registers or other items (without exception) used by the office in performing the contract.
d. If, notwithstanding the provisions set out in this clause under points a to c and e, the partnership firm of Justion Advocaten is deemed liable for any damage incurred in excess of the deductible provided for under its professional liability insurance (hereinafter “the excess”), any proportional and/or joint and several liability of the partners in the partnership firm of Justion Advocaten for such excess debt owed by the partnership firm shall be excluded.
e. The limitations of liability provided for in this clause, except as stated under point d, shall not apply if the damage has been caused by an intentional act or omission (opzet) or gross negligence (grove schuld) on the part of any of the lawyers representing the partnership firm in performing the contract.

VIII. Lapse of cause of action
Without prejudice to the provisions set out in Article V.e above, all causes of action against Justion Advocaten available to the client in connection with services rendered by Justion Advocaten shall lapse twelve months after the client became or could reasonably have been expected to become aware of the existence of the cause of action.

IX. Invalidity
If any clause in these Terms should be deemed void or voided, the other clauses shall remain in full force and effect. The void or voided clause shall then be interpreted in such a way as to approximate its original meaning as closely as possible in order that the parties can rely on its content

X. Disputes
The contract shall be governed by the laws of The Netherlands. All disputes shall be resolved exclusively by the District Court of Rotterdam or the District Court of Zeeland-West-Brabant.
These Standard Terms of Engagement are also available in Dutch. In the event of any dispute arising over the scope or content of these Standard Terms of Engagement, the Dutch-language version and its meaning shall be binding in the jurisdiction of The Netherlands.
These Standard Terms of Engagement are also available on the Justion Advocaten website, www.justionadvocaten.nl.