De maatschap Justion Advocaten, gevestigd te Middelburg, Terneuzen, Rotterdam en Breda, hierna te noemen “Justion Advocaten”, respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die daaraan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet worden gesteld.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij maken
in deze verklaring in algemene zin inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij als verwerkings-
verantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van de juridische dienstverlening
aan onze cliënten, en de persoonsgegevens die in het kader van onze juridische dienstverlening op andere wijze
bij ons bekend worden.
In sollicitatieprocedures verwerken wij voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum, e‑mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, cijferlijsten, getuigschriften, referenties, de sollicitatiebrief of –email,
en de andere gegevens die u ons in het kader van de sollicitatie ter beschikking stelt.

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens met een aantal concrete doelen, zoals onder meer de volgende:

 • om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht c.q. anderszins met u gemaakte afspraken;
 • in het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie;
 • in het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;
 • voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen, of
 • met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen als advocatenkantoor.

Wij verwerken persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • u hebt ons toestemming voor de verwerking gegeven;
 • de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons
  te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst van opdracht c.q. anderszins gemaakte afspraken, of
 • de verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze activiteiten en commerciële belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van onze onderneming en haar partners, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers, en voor administratieve doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van derden, zoals doch niet uitsluitend daartoe beperkt deurwaarders, deskundigen, accountants en andere dienstverleners. Indien de derde uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreedt als verwerker, wordt met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene.
Indien de derde ook als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden, dan zal met deze derde geen verwerkersovereenkomst gesloten worden. In de verhouding tussen cliënten en Justion Advocaten worden beiden als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt, zodat wij met onze cliënten geen verwerkersovereenkomst zullen aangaan.
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd
en niet zonder uw toestemming daarbuiten.
In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de AVG omschreven rechten. Indien u van uw rechten gebruik wil maken, dan kunt u daartoe aan ons een verzoek doen via het e-mailadres info@justionadvocaten.nl. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten.

Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: u kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Recht op correctie: u kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven organisatie.

Websitebezoek en cookies
Op onze website worden géén algemene bezoekgegevens bijgehouden. Onze website maakt géén gebruik van cookies. Onze website maakt wel gebruik van zogenaamde social plugins met links naar sociale netwerken of andere websites. Voor de verspreiding van digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw (bedrijfs)naam
en e‑mailadres.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen of treffen wij maatregelen indien noodzakelijk.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden via Postbus 132, 4330 AC Middelburg of info@justionadvocaten.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de AP. Justion Advocaten heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 24 mei 2018. Justion Advocaten heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u op www.justionadvocaten.nl.