Geschreven door
mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking treden. Onderdeel van de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (WKB). Zoals inmiddels algemeen bekend ziet de WKB op twee aspecten. Enerzijds gaat het om het privatiseren van het technisch bouwtoezicht. Anderzijds gaat het om de wijzigingen die in het Burgerlijk Wetboek (BW) worden aangebracht om de rechtspositie van de bouwconsument te verbeteren. In zijn algemeenheid hebben deze wijzigingen tot gevolg dat de rechtspositie van de aannemer verslechtert. Het is dus van groot belang om hiervan op de hoogte te zijn. Want wanneer krijg je als aannemer met de gevolgen van deze wetswijziging te maken en hoe bereid je je daar tijdig op voor?

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking treden. Onderdeel van de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (WKB). Zoals inmiddels algemeen bekend ziet de WKB op twee aspecten. Enerzijds gaat het om het privatiseren van het technisch bouwtoezicht. Anderzijds gaat het om de wijzigingen die in het Burgerlijk Wetboek (BW) worden aangebracht om de rechtspositie van de bouwconsument te verbeteren. In zijn algemeenheid hebben deze wijzigingen tot gevolg dat de rechtspositie van de aannemer verslechtert. Het is dus van groot belang om hiervan op de hoogte te zijn. Want wanneer krijg je als aannemer met de gevolgen van deze wetswijziging te maken en hoe bereid je je daar tijdig op voor? Feit is dat de vijf wijzigingen die in het BW worden aangebracht, van toepassing zijn op overeenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2024. Hierbij merk ik wel op dat enkele van de wetswijzigingen hun schaduw wel vooruitwerpen, omdat daarin voor de aannemer verplichtingen worden opgenomen waar voorbereidende werkzaamheden aan verbonden zijn. Op een tweetal wijzigingen ga ik hierna inhoudelijk in. Nieuw wordt de verplichting voor de aannemer om aan de bouwconsument bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst inzichtelijk te maken op welke wijze hij aan alle verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst kan voldoen (artikel 7:765a BW). Dit omvat ook de zekerheid om het werk te kunnen voltooien. Voor aannemers die niet werken onder bijvoorbeeld een regime als Woningborg, is dat wel een aandachtspunt om nu al actie op te ondernemen.

Een andere in het oog springende wijziging betreft de oplevering van het werk. Daar verandert voor de aannemer ook het een en ander. De aannemer dient zich er van bewust te zijn dat zijn aansprakelijkheid voor het werk niet eindigt bij de oplevering van het werk aan de consument. Op dit moment geldt de oplevering van het werk als het moment waarbij het risico van de aannemer overgaat op de koper. De uitzondering hierop vormen de zogeheten ‘verborgen gebreken’. Vanaf 1 januari 2024 verandert deze regeling ingrijpend en is de aannemer na oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn gezien (dus ook gebreken die zichtbaar zijn, maar niet zijn opgemerkt bij de oplevering). Deze wijziging is beschreven in artikel 7:758 lid 4 BW. Het is dus zaak om hier op voorbereid te zijn als aannemer.

Nu zou u als aannemer ook kunnen denken “ik los dat wel op in de aannemingsovereenkomst en verklaar deze wetsartikelen buiten werking”. Tegen die mogelijkheid heeft de wetgever echter maatregelen genomen door in de wet op te nemen dat van de verbeteringen ten behoeve van de particuliere opdrachtgever, niet mag worden afgeweken. Die wetswijzigingen zijn, zoals dat heet, van dwingendrechtelijke aard. Alle reden dus, om hier als aannemer op voorbereid te zijn tegen 1 januari 2024! Wilt u meer weten over de WKB? Neem gerust contact op!