Ons specialisme

Het geheel van rechtsregels dat doorwerkt op het terrein van onderwijs en de bij het onderwijs betrokken personen en organisaties.

Onze specialisten

Binnen het onderwijs komen veel rechtsgebieden samen die maken dat het onderwijsrecht veelzijdig, multidisciplinair en dynamisch is. Onderwijs is juridisch scherp per sector ingedeeld (basis-, voortgezet en hoger onderwijs). 

Het veld kent vele spelers: in de eerste plaats natuurlijk kinderen, hun ouders, de school en het onderwijzend personeel. Daarnaast spelen een belangrijke rol: het Ministerie van onderwijs en wetenschappen (OC&W), de Onderwijsinspectie, gemeenten die vergunningen verlenen, maar ook het leerlingenvervoer regelen. Tussen al deze spelers kunnen fricties ontstaan die via verschillende juridische wegen moeten worden opgelost.

Binnen ons specialisme heeft men te maken met internationale verdrags- en grondrechten (kind- en mensenrechten). Ook is er specifieke (sectorale) onderwijsregelgeving met soms een eigen rechtsgang, het (algemene) bestuursrecht, maar ook geldt het (algemene) civiele recht.

Ook het onderwijsarbeidsrecht betreft een specifiek onderdeel, dat op diverse punten eigen regels en eigen procesgang kent.

Wij werken multidisciplinair. Vaak wordt nauw samengewerkt met specialistische Teams binnen kantoor als bijvoorbeeld het bestuursrechtelijke element overheerst. Maar ook buiten kantoor hebben we een goed netwerk als er sprake is van een zeer specifieke niche-problematiek.
 

Onderwijsrecht terreinen

Bestuurlijke verhoudingen en de specifieke bevoegdheidsverdeling binnen een onderwijsinstelling.
Het opereren in een door openbaarheid en transparantie gedomineerde omgeving.
Grondwettelijke (onderwijsvrijheid) en verdragsrechtelijke (kinderverdrag, AVG) kaders.
Politieke- en persgevoeligheid van bepaalde kwesties.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek en integriteit die van onderwijsinstellingen gevraagd wordt.