"Op 16 februari 2021 heeft CROW een ontwerptekst van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd"

De herziene versie van de UAV-GC 2005, waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was dat hij in het najaar van 2018 zou worden gepubliceerd, lijkt nu toch echt in zicht. Op 16 februari 2021 heeft CROW een ontwerptekst van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd. Tot en met 30 april jl. kon daarop worden gereageerd. Hoewel het de intentie was om de definitieve versie in september van dit jaar te publiceren, laat dit kennelijk nog op zich wachten. De geplande publicatiedatum is (ons) nog niet bekend. Wij gaan – daarop vooruitlopend – alvast in op enkele wijzigingen, waarbij wij ons beperken tot de wijziging van de (beperking van de) aansprakelijkheid (§ 28a en § 28b UAV-GC 2020) en het ter beschikking stellen van informatie door de opdrachtgever (§ 3 UAV-GC 2020).

Aansprakelijkheid

§ 28 lid 1 UAV-GC 2005 bepaalt dat de opdrachtnemer na de feitelijke datum van oplevering niet meer aansprakelijk is voor gebreken in het Werk of enig onderdeel daarvan. Daarop zijn in datzelfde lid enkele uitzonderingen geformuleerd.

In de UAV-GC 2020 is deze bepaling aangepast. In § 28a en § 28b UAV-GC 2020 is een tweedeling gemaakt tussen aansprakelijkheid vóór en ná oplevering. § 28a lid 1 UAV-GC 2020, die betrekking heeft op aansprakelijkheid vóór de feitelijke datum van oplevering, betreft een limitatieve opsomming voor welke schade de opdrachtnemer aansprakelijk. Vóór wat betreft schade die zich binnen twee jaar ná oplevering manifesteert is een dergelijke opsomming bepaald in § 28b lid 2 UAV-GC 2020 en is de directe schade beperkt tot een maximum van 100% van de overeengekomen prijs. Ná twee jaar is deze aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de overeengekomen prijs (§ 28b lid 3 UAV-GC 2020).

Voor wat betreft de “feitelijke datum van oplevering” blijft (op grond van § 24 lid 4 UAV-GC) gelden: “(..) Wordt het Werk aanvaard, dan wordt als de feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek.”.

Nog belangrijk te vermelden is dat de vervaltermijn die is opgenomen in § 28 lid 2 UAV-GC 2005, op dezelfde wijze is opgenomen in § 28b lid 1 UAV-GC 2020. Houd die datum goed in het oog, want de vervaltermijn kan niet worden gestuit!

Ter beschikking stellen van informatie

Onder de huidige UAV-GC 2005 geldt dat opdrachtgever alle informatie waarover hij beschikt en (voor zover) deze noodzakelijk is om het Werk en Meerjarig onderhoud uit te voeren, aan opdrachtnemer ter beschikking dient te stellen (§ 3 lid 2 UAV-GC 2005). Bovendien is opdrachtgever op grond van § 3 lid 2 UAV-GC 2005 verantwoordelijk voor de inhoud van alle verstrekte informatie en goederen.

In § 3 lid 3 UAV-GC 2020 wordt hier een bepaling aan toegevoegd, die kort gezegd inhoudt dat opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor onvolledigheid van ter beschikking gestelde informatie, indien de tijdens de realisatie blijkende toestand van het Werk afwijkt van hetgeen een zorgvuldig handelend opdrachtnemer had mogen verwachten. De opdrachtgever krijgt dan ook een grotere verantwoordelijkheid dan voorheen voor de volledigheid van informatie.

Vanwege de invoering van § 3 lid 3 UAV-GC 2020 komt de paragraaf met betrekking tot de geotechnische bodemgesteldheid (§ 13 UAV-GC 2005) bovendien te vervallen. Het idee hierachter is dat § 4 lid 4 UAV-GC 2020, waarin is bepaald dat op de opdrachtnemer een “afstemmingsverplichting” rust van de Werkzaamheden op de tijdens de realisatie van het Werk of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand in combinatie met de hiervoor genoemde informatieverplichting § 13 UAV-GC 2005 overbodig zou maken.

Tot slot

Voor de overige wijzigingen verwijzen naar het blog dat is geschreven door onze collega mr. Marjo Meeuwsen-Dek. Mocht u nog vragen over hebben over de hiervoor behandelde wijzigingen en/of een van de andere wijzigingen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

< Naar overzicht