"Op 1 juli 2017 zijn opnieuw wijzigingen in de WNT van kracht geworden met als doel de wet te vereenvoudigen en te verbeteren"

Wijzigingen Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de wet ingevoerd die de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden legt. Deze wet staat bekend als de Wet Normering Topinkomens (WNT). Sedert de invoering van de WNT heeft de wetgever deze voortdurend gewijzigd. Op 1 juli 2017 zijn opnieuw wijzigingen in de WNT van kracht geworden met als doel de wet te vereenvoudigen en te verbeteren. Een aantal wijzigingen wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingevoerd.  In dit artikel behandelen wij de belangrijkste wijzigingen in de WNT.

Ten eerste vervalt het algehele verbod op variabele beloningen, zoals winstdelingen en bonussen. Dit soort bezoldigingscomponenten zijn vanaf het kalenderjaar 2017 toegestaan, mits de totale bezoldiging van de topfunctionaris onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

Twee andere belangrijke veranderingen die met ingang van 1 januari 2017 worden doorgevoerd, zien op twee uitzonderingen op de hoofdregels van de WNT.

De eerste uitzondering betreft de maximale beëindigingsvergoeding van € 75.000,--. Dat maximum geldt nu niet als de topfunctionaris aanspraak heeft op een uitkering die voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of een wettelijk voorschrift. De eis dat een CAO die dergelijke aanspraken bevat algemeen verbindend verklaard moet zijn, komt te vervallen. Deze uitzondering wordt voorts uitgebreid tot alle van toepassing zijnde collectieve regelingen die zijn overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Het moet dus gaan om collectieve afspraken. Dat betekent dat vanaf 1 juli 2017, en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, ook aanspraken die de topfunctionaris bijvoorbeeld heeft op grond van een sociaal plan van het WNT-maximum zijn uitgezonderd. Voorwaarde is wel dat zo’n plan het resultaat is van onderhandelingen tussen sociale partners.

De tweede uitzondering betreft de bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vrijgesteld is van de verplichting om werkzaamheden te verrichten zodat hij een outplacementtraject kan volgen. Die periode wordt niet meer meegerekend bij de vaststelling van het bedrag van de beëindigingsvergoeding, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het outplacementtraject moet namelijk gebaseerd zijn op een wettelijk voorschrift, een CAO (die niet algemeen verbindend verklaard hoeft te zijn) of een andere collectieve regeling waarop een individuele topfunctionaris geen invloed heeft. Zo telt bijvoorbeeld de afspraak over outplacement in een sociaal statuut niet mee voor de maximaal uit te betalen beëindigingsvergoeding. Individuele afspraken tellen daarentegen wél mee.

De nieuwe WNT bevat ook een aantal wijzigingen die van kracht worden op 1 januari 2018. Met die wijzigingen wil de wetgever ontwijking van de WNT tegengaan.

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt het begrip ‘gewezen topfunctionaris’. Dat zijn medewerkers die onder de reikwijdte van de WNT vallen en die uit hun topfunctie worden ontheven. Zij blijven voor de WNT ´gewoon´ topfunctionaris gedurende vier jaren na het moment waarop zij zijn geplaatst in een niet-topfunctie. Dat betekent dat de WNT bij een topfunctionaris die na 1 januari 2018 uit die functie wordt ontheven en bij dezelfde instelling in een andere functie aan de slag blijft, nog gedurende vier jaren van toepassing is.

Daarnaast gaat de nieuwe WNT het optellen van de bezoldiging tot boven het wettelijke maximum bij functionarissen die een topfunctie hebben bij verschillende WNT-instellingen tegen. Vanaf 1 januari 2018 maximeert de WNT de totale bezoldiging uit functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen namelijk tot het algemeen bezoldigingsmaximum. Dat is voor 2017 vastgesteld op € 181.000,--, of het voor de dienstbetrekkingen van toepassing zijnde hogere bezoldigingsmaximum.

De kring van personen die onder de WNT vallen, wijzigt niet. Het wetsvoorstel dat daarop ziet, is nog in de voorfase van parlementaire behandeling onder de naam Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT. Het ziet er niet naar uit dat dit wetsvoorstel op korte termijn in werking zal treden. Zodra hierover meer nieuws valt te melden, informeren wij u uiteraard!

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of mr. Jelle van Roeyen.

< Naar overzicht