"Het waterschap beriep zich uiteraard op de extremiteit van de weersomstandigheden. De rechtbank houdt het waterschap desondanks verantwoordelijk"

Wijziging maaibeleid als grond voor aansprakelijkheid waterschappen

Eerder gaven wij  al een overzicht van de relevante rechtspraak op het punt van de zorgplicht van met name waterschappen voor wateroverlast. Op dit punt is de stand van de jurisprudentie dat overheden niet weg komen met een beroep op beleidsvrijheid en/of de aard en omvang van de op hen rustende taken. Er moet heel concreet duidelijk gemaakt worden dat aan de zorgplicht is voldaan.

Een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank Gelderland staat in die geconstateerde lijn van de eerder gesignaleerde jurisprudentie. In deze procedure was verder de vraag aan de orde of het waterschap, in ogenschouw nemende dat het om een gebied ging dat gevoelig was voor wateroverlast, zijn maaibeleid had mogen versoberen.

De situatie ter plaatse is een voormalig moerasgebied, waarin de aan de orde zijnde percelen via kavelsloten afwateren in een watergang. De rechtbank overweegt dat ten aanzien van dit gebied bekend is dat het kwetsbaar is voor wateroverlast. De rechtbank stelt verder vast dat eiser in 2007 heeft geklaagd over wateroverlast na overvloedige neerslag. De klacht hield in dat er teveel begroeiing in de sloten stond waardoor, volgens de eiser, de doorstroming werd belemmerd en het water het land op kwam. Toen betreffende percelen tijdens het extreme weer van eind augustus 2010 geconfronteerd werden met forse wateroverlast werd het waterschap aansprakelijk gehouden voor de schade bij eiser. Het waterschap beriep zich uiteraard op de extremiteit van de weersomstandigheden. De rechtbank houdt het waterschap desondanks verantwoordelijk: vanwege de voorafgaande droogte was ter bescherming van flora en fauna het maaien ten onrechte significant uitgesteld. Dat punt en de gevolgen daarvan kon het waterschap niet goed genoeg uitleggen.

Opmerkelijk is dat het beschermingsniveau van het NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) kennelijk geen rol heeft gespeeld in de procedure. Het is toch niet voor niets een moerasgebied? Hoe dan ook, investeren in uitleg en duiding blijft van levensbelang na het arrest Reaal/gemeente Deventer van 4 april 2014.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Jan Jacobse of mr. Mieke Verhoeff.

< Naar overzicht