"Volgens dit wetsvoorstel dient een aantal tekortkomingen in de Wet werk en zekerheid (die in 2015 werd ingevoerd) hersteld te worden.”"

Wetsvoorstel 'arbeidsmarkt in balans'

Op 9 april 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen voor aanpassingen in het arbeidsrecht gepresenteerd onder de titel “arbeidsmarkt in balans”. Volgens dit wetsvoorstel dient een aantal tekortkomingen in de Wet werk en zekerheid (die in 2015 werd ingevoerd) hersteld te worden. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020. Wij zetten de belangrijkste voorgestelde wetswijzigingen op een rij.

Extra ontslaggrond

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen, zoals bijvoorbeeld ontslag wegens een reorganisatie, verstoorde verhouding of disfunctioneren. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid twee of meer omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de vaste transitievergoeding) wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag in de proeftijd. Volgens de thans geldende regels bestaat pas bij een dienstverband van twee jaar of meer recht op een transitievergoeding.

De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Voor de situatie van ontslag van de werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid was al een wetsvoorstel ingediend op basis waarvan de transitievergoeding zal worden terugbetaald door het UWV. De behandeling van dat wetsvoorstel wordt in combinatie met het huidige voorstel voortgezet.

Contracten voor bepaalde tijd

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie contracten binnen een periode van drie jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten bij CAO te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Proeftijd

De proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden.

Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van het pensioen waarvoor een eigen regeling geldt.

Oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Een werknemer zal ten minste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen door de werkgever. Oproepkrachten behouden recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers lager als een werknemer een vaste baan krijgt in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Het wetsvoorstel werd direct na bekendmaking al bekritiseerd door werknemers- en werkgeversorganisaties. Het zal van de verdere parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afhangen welke onderdelen van het wetsvoorstel definitief ingevoerd worden en welke onderdelen mogelijk niet.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra, mr. Diel Boere of mr. Jelle van Roeyen

< Naar overzicht