"Wetsvoorstel Franchise op 16 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen in Tweede Kamer en 23 juni 2020 op de agenda van de Eerste Kamer. Snelle inwerkingtreding verwacht. "

Met algemene stemmen werd op 16 juni 2020 in de Tweede kamer de Wet Franchise aangenomen. Ondanks de coronamaatregelen, hielden de regering en de Kamerleden het wetsvoorstel op de urgente Kameragenda. Op 9 juni 2020, tekende zich deze (unanieme) meerderheid al af tijdens de plenaire vergadering. Er werden ook een motie en twee amendementen aangenomen.

De aangenomen motie is een oproep aan de regering om een periodiek overlegorgaan in het leven te roepen voor model afspraken en overeenkomsten over de invulling van de open normen uit de Wet franchise. Een amendement verplicht de Minister om binnen vijf jaar een verslag te maken over de doeltreffendheid van de wet. Een tweede amendement beperkt het dwingende karakter van de wet tot franchisenemers, die in Nederland gevestigd zijn. Nederlandse franchisegever kunnen de dwingende bepalingen uit wet dus uitsluiten voor hun franchisenemers in bijvoorbeeld België.

Het wetsvoorstel is direct doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet ook daar zal worden aangenomen. Alle partijen in de Tweede Kamer stemden immers al voor. De verwachte datum voor de inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Wat betekent dit concreet, voor dit moment:

Voor franchisegevers

Franchisegevers zullen zich moeten voorbereiden op hun toekomstig gedrag als ‘goed franchisegever’. Ook zullen zij betrouwbare informatie moeten samenstellen die zij aan (startende) franchisenemers verstrekken. Niet alleen de in de wet concreet beschreven documenten, maar alle informatie waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Ons kantoor kan meedenken over een juiste informatieverstrekking.

Voor franchisenemers

Franchisenemers doen er verstandig aan niet onnodig nieuwe contracten aan te gaan voordat de wet in werking treedt. Voor sommige artikelen geldt namelijk een uitgestelde werking (2 jaar) voor contracten die voor de inwerkingtreding zijn aangegaan.
Ook franchisenemers zullen zich moeten voorbereiden op toekomstig goed gedrag. Binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid moeten zij ook zelf onderzoek doen en niet te lichtvaardig vertrouwen op de door de franchisegever verstrekte informatie.

Ons kantoor kan helpen om (nu al) de juiste vragen te stellen en onderzoek te doen naar de juistheid van de verstrekte informatie.

Voor groepen franchisenemers

In de nieuwe wet wordt gezamenlijke belangenbehartiging en (gelijkwaardige) samenwerking met de franchisegever nog belangrijker. Zij krijgt ook een wettelijke basis.

Ons kantoor kan u helpen bij het opzetten van een goede franchisenemersvertegenwoordiging en hun (gezamenlijke) belangenbehartiging.

Fijnproevers onder u kunnen alles over de nieuwe wet lezen via deze link.

< Naar overzicht