"Werkgevers kunnen de transitievergoeding die wordt betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers vergoed krijgen van UWV"

In onze nieuwsbrief van april jl. hebben wij aandacht besteed aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Eén van de voorstellen die deel uitmaakt van de WAB is de vergoeding van de transitievergoeding die aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers wordt betaald. Dit voorstel is op 10 juli als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe regeling treedt op 1 april 2020 in werking.

UWV dient op grond van deze nieuwe wet de transitievergoeding terug te betalen aan de werkgever, als sprake is van een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat zal dan ook tot fors minder kosten voor de werkgever leiden. De betaalde transitievergoeding wordt vergoed, ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. De compensatie vindt dus plaats als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd nadat UWV daarvoor toestemming heeft verleend, als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden, of als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. De enige voorwaarde is dat er sprake is van een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uit het concept van de Regeling Compensatie Transitievergoeding blijkt dat de werkgever het verzoek tot vergoeding binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding aan de werknemer bij UWV moet indienen. Compensatie van transitievergoedingen die zijn betaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 bij UWV worden ingediend. De regeling wordt dus met terugwerkende kracht ingevoerd. Gelet hierop is het belangrijk om na te gaan welke transitievergoedingen er sinds 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald. Het verzoek tot vergoeding van die reeds betaalde transitievergoedingen kan vanaf 1 april 2020 bij UWV worden ingediend, maar vóór 1 oktober 2020.

Zodra er meer bekend is over invoering van andere onderdelen van de WAB, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of mr. Chris van de Merbel.

< Naar overzicht