"Organisatie met 50 werknemers of meer moet wettelijk verplicht meldingsprotocol hebben voor vermoeden van een misstand"

Werkgevers opgelet: Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden!

Organisatie met 50 werknemers of meer moet wettelijk verplicht meldingsprotocol hebben voor vermoeden van een misstand

Voor alle organisaties waarbij in de regel 50 werknemers of meer in dienst zijn geldt vanaf 1 juli 2016 de wettelijke plicht tot het hebben van een procedure voor meldingen van het vermoeden van een misstand binnen de eigen organisatie. In de wet is geregeld wat er moet gebeuren binnen een bedrijf wanneer een werknemer een vermoeden van een misstand meldt.

Wat is een vermoeden van een misstand volgens de wet?

De wettelijke omschrijving is vrij ruim: het maatschappelijk belang moet in het geding zijn, en er moet sprake zijn van een van de navolgende omstandigheden:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de aantasting van het milieu en/of
  • gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

De criteria bieden de werknemer in onze optiek de nodige ruimte voor een melding van een vermoeden van een misstand naar aanleiding waarvan intern onderzoek zal moeten worden gedaan. De vraag wanneer een onderneming of openbare dienst niet goed functioneert als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten laat zich immers niet zomaar beantwoorden.

Huis voor klokkenluiders kan onderzoek starten naar vermoedelijke misstanden bij uw organisatie

Vermoedens van misstanden kunnen uitmonden in een onderzoek door het Huis voor klokkenluiders. Het Huis voor klokkenluiders is een zelfstandig functionerende overheidsinstelling die op verzoek van de werknemer onderzoek kan doen naar een vermoedelijke misstand. Het Huis kan op verzoek van de werknemer ook een onderzoek instellen naar de wijze waarop de werkgever zich naar aanleiding van de melding jegens de werknemer heeft gedragen. Na indiening van het verzoek tot het starten van een onderzoek start in principe binnen zes weken een onderzoek naar de gemelde misstand.

Kunt u dit voorkomen?

Het Huis voor klokkenluiders stelt geen onderzoek in als het oordeelt dat de organisatie de interne melding van de werknemer reeds naar behoren heeft behandeld conform een protocol. De wet bepaalt dat alle werkgevers met 50 of meer werknemers zo’n protocol moeten hebben. De kans dat het Huis voor klokkenluiders een onderzoek bij u instelt, is dan ook kleiner als de melding behandeld is volgens een deugdelijk protocol.

De werkgever moet de werknemer schriftelijk of elektronisch informeren over de interne procedure rondom de melding van een vermoedelijke misstand. Ook dient de werkgever de werknemer op de hoogte te stellen van het feit dat hij arbeidsrechtelijke bescherming geniet als hij een melding doet. De werkgever heeft tot slot de plicht om de werknemer op de hoogte te brengen van de omstandigheden waaronder de werknemer een vermoeden van een misstand buiten zijn bedrijf mag melden.

Wat te doen?

Bij organisaties die in de regel 50 personen of meer in dienst hebben, dient een protocol aanwezig te zijn dat op de organisatie is toegespitst en dat ook naar behoren is geïmplementeerd. Wij kunnen u helpen met het samenstellen van een passend protocol, de implementatie daarvan (in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingsraden), de verplichte inlichting van bestaande en nieuwe werknemers aangaande het protocol en de eventuele formulering van uitzonderingen op geheimhoudingsplichten.

Meer weten of vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of mr. Mieke Verhoeff.

< Naar overzicht