"De handreiking is bedoeld om hier verandering in te brengen, zij het dat er altijd verschillen zullen zijn tussen de verschillende decentrale overheden."

VNG publiceert Handreiking Social Return

Social Return – ook wel Social Return on Investment (SROI) – staat steeds hoger op de agenda van de Nederlandse aanbestedende diensten. Het doel van social return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een instrument voor de realisatie van sociale doelstellingen bij aanbestedingen en verlenen van subsidies en vergunningen.

Decentrale overheden kijken bij de gunning van overheidsopdrachten steeds vaker in hoeverre bepaalde doelgroepen, die zij graag zien instromen op de arbeidsmarkt, kunnen worden ingezet bij de uitvoering van opdrachten. Zo kan een gemeente een ondernemer die de opdracht gaat uitvoeren bijvoorbeeld vragen om een percentage van het budget te besteden aan banen, stages of leerwerkplekken voor kwetsbare groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzet van langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden of mensen uit de sociale werkvoorziening en gehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vrijdag 13 april 2018 een Handreiking Social Return gepubliceerd.

Die handreiking is niet bedoeld om een pasklaar antwoord te geven op de vraag hoe het moet.  Elke gemeente is immers anders. Wel is de handreiking volgens de VNG bedoeld om bedrijven en overheden te helpen om te komen tot meer uniformiteit. Ondernemers klagen immers nogal eens dat elke gemeente haar eigen social-return-doelen nastreeft, wat het inschrijven op opdrachten er niet eenvoudiger op maakt. De handreiking is bedoeld om hier verandering in te brengen, zij het dat er altijd verschillen zullen zijn tussen de verschillende decentrale overheden. Zo verschilt bijvoorbeeld het arbeidsmarktbeleid van gemeente tot gemeente.

Zowel aanbestedende diensten als marktpartijen die met enige regelmaat meedingen naar de gunning van een door een aanbestedende dienst te verstrekken opdracht, doen er verstandig aan een visie op social return te ontwikkelen. De Handreiking Social Return kan daarbij behulpzaam zijn. Daarin staan namelijk diverse voorbeelden die kunnen helpen bij het ontwikkelen  van een social-return-beleid.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u gerust contact op met mr. Edwin Bregonje of mr. Marjo Meeuwsen-Dek.

< Naar overzicht