"In de praktijk betekent dit dat derden vaak het nakijken wanneer zij niet direct na de gunningsbeslissing met succes een kort geding aanhangig hebben weten te maken."

Vernietiging van reeds gesloten overeenkomsten

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht besteed aan de vraag of het mogelijk is om in te grijpen in lopende overeenkomsten. Door diverse gerechtshoven werd hierover verschillend geoordeeld. De Hoge Raad heeft op 18 november 2016 een belangrijke uitspraak gedaan die een einde maakt aan de onduidelijkheid over dit onderwerp.

Aanleiding vormde de vordering van Xafax om een door de Universiteit Utrecht gesloten overeenkomst met Xerox met betrekking tot de levering van zogenaamde multifunctionals open te breken. Kort gezegd oordeelde de Hoge Raad dat een als resultaat van de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst niet lichtvaardig kan worden opengebroken. De Aanbestedingswet benoemt in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012 een beperkt aantal gronden. De bekendste daarvan (en mogelijk ook de belangrijkste) is het vernietigen van een  overeenkomst die ten onrechte in het geheel niet is aanbesteed of die gesloten is zonder dat daaraan voorafgaand een termijn is gegund om de gunningsbeslissing aan te vechten. Het openbreken van een overeenkomst op andere gronden dan die welke in artikel 4.15 AW zijn genoemd kan alleen in geval van wilsgebreken en in het geval van nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW (op een andere grond dus dan strijd met aanbestedingsregels). In de praktijk betekent dit dat derden vaak het nakijken wanneer zij niet direct na de gunningsbeslissing met succes een kort geding aanhangig hebben weten te maken. Voor een verdere toelichting op deze uitspraak verwijzen wij graag naar het Blog op onze website.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht