"Het in het geheel niet melden van de boetebesluiten kwalificeert volgens het Hof als het afleggen van een valse verklaring."

Uitsluiting wegens een ernstige fout

Een interessante uitspraak waarop wij u ook graag attenderen betreft een arrest van het Hof Den Haag van 4 oktober 2016. Ter discussie stond de vraag of de Belastingdienst KPN heeft mogen uitsluiten wegens een ernstige fout, nu aan KPN boetebesluiten van de ACM waren opgelegd. KPN had dit niet gemeld in de Eigen Verklaring.

Naar het oordeel van het Hof heeft de Belastingdienst voldoende aannemelijk gemaakt dat KPN zich schuldig had gemaakt aan een ernstige fout. Het Hof overwoog daarbij dat het feit dat de boetes nog niet onherroepelijk waren, niet relevant was. Het Hof overwoog voorts dat ook het feit dat KPN de gedragingen zelf niet als ernstige fout beschouwt en zij het met het oordeel van de ACM niet eens was, niet van belang was.

Het had voor KPN duidelijk moeten zijn geweest dat zij de boetes had moeten melden in de Eigen Verklaring. Met de Eigen Verklaring verklaart een inschrijver immers dat zij geen ernstige fout heeft begaan, hetgeen niet juist is wanneer de ACM boetes heeft opgelegd. KPN had de mogelijkheid kunnen benutten om onder paragraaf 7.1 van de Eigen Verklaring een toelichting te geven waarom er naar haar mening geen grond voor uitsluiting bestond. Het in het geheel niet melden van de boetebesluiten kwalificeert volgens het Hof als het afleggen van een valse verklaring. Voor het toepassen van een proportionaliteitstoets ten aanzien van deze uitsluitingsgrond bestaat geen ruimte.

Bovengenoemde uitspraak toont aan dat het melden van een ernstige fout voor een inschrijver wellicht niet erg aantrekkelijk lijkt te zijn, maar het niet melden kan worden aangemerkt als een valse verklaring, hetgeen – als de aanbestedende dienst het bestaan ervan aannemelijk weet te maken – zonder proportionaliteitstoets tot uitsluiting kan leiden.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht