"Het Hof legt uit dat een inschrijving die abnormaal laag is niet zonder meer manipulatief is."

Strategisch en manipulatief inschrijven

Het Hof Den Haag heeft op 1 november 2016 in een arrest het verschil nog eens uitgelegd tussen strategisch en manipulatief inschrijven.

Een strategische inschrijving is een inschrijving waarmee inschrijvers hun aanbieding zodanig inrichten dat zij daarmee zoveel mogelijk punten scoren. Dit is in principe toegestaan, tenzij uit de aanbestedingsstukken blijkt dat dit ontoelaatbaar is. Een manipulatieve inschrijving overschrijdt de grens van het toelaatbare doordat een inschrijver de opdracht naar zich toe weet te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet maar waarmee een resultaat wordt bewerkstelligd dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd. Dat kan het geval zijn wanneer een inschrijving een vergelijking met andere inschrijvingen onmogelijk maakt en daardoor de mededinging belemmert. Onder omstandigheden kan een inschrijving ook manipulatief worden genoemd wanneer op voorhand vast staat dat een inschrijver het werk niet daadwerkelijk voor de aangeboden prijs zal kunnen uitvoeren en de kosten op een andere manier bij de aanbestedende dienst zal willen neerleggen. Het Hof legt uit dat een inschrijving die abnormaal laag is niet zonder meer manipulatief is. Een inschrijver die met een lage prijs inschrijft zal het werk wel voor die lage prijs moeten uitvoeren.

Als je als aanbestedende dienst wilt voorkomen dat er strategisch wordt ingeschreven is het van belang om in de aanbestedingsdocumenten expliciet op te nemen dat de prijzen op alle onderdelen marktconform en realistisch moeten zijn.

In de praktijk wordt overigens wel kritiek geuit op het hanteren van het begrip “marktconform” in aanbestedingsdocumenten. Sommige partijen vinden dit begrip te onduidelijk of voor meerdere uitleg vatbaar. Rechters vinden het begrip doorgaans echter voldoende duidelijk. In dit verband kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, waarin de rechter overwoog:

“Blijkens het Van Dale woordenboek betekent marktconformiteit ‘overeenstemming van de prijzen van de producten en diensten van een aanbieder met die van andere marktpartijen’. Deze betekenis is naar het oordeel van de voorzieningenrechter als zodanig en mede bezien in de context van de verdere inhoud van de aanbestedingsstukken voldoende helder en niet voor meerderlei uitleg vatbaar.”

Ook de Rechtbank Zeeland-West-Brabant kon met het begrip “marktconform” uit de voeten en vond een prijs van € 0,01 als uurtarief voor een senior voor advisering niet marktconform.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht