"Gedurende de looptijd van de verzekering dient de assurantietussenpersoon in voorkomend geval te waarschuwen voor risico van onderverzekering"

Risicomanagement en de taak van de assurantietussenpersoon: verregaande zorgplicht

Gedurende de looptijd van de verzekering dient de assurantietussenpersoon  in voorkomend geval te waarschuwen voor risico van onderverzekering

Om bedrijfsrisico’s beheersbaar te maken, laten ondernemers zich bijstaan door professionele dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, makelaars en assurantietussenpersonen. Indien risico’s zich toch manifesteren is de vraag wanneer de ingeschakelde deskundige verantwoordelijk is voor een gebrek aan risicomanagement.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag volgt dat de assurantietussenpersoon een verregaande zorgplicht heeft jegens zijn klant. In de uitspraak van 19 juli 2016 heeft het Hof de assurantietussenpersoon veroordeeld tot betaling van € 709.597,- aan zijn cliënten wegens schending van zijn zorgplicht. Het gaat in deze zaak om het volgende.

De cliënten drijven een onderneming in voedingswaren en delicatessen. Op enig moment in of rond 2009 hebben de bedrijfsactiviteiten en de omzet van de onderneming een aanzienlijke groei meegemaakt. De assurantietussenpersoon heeft in de desbetreffende periode van groei bedrijfsbezoeken gebracht. In 2010 heeft vervolgens een brand gewoed in het bedrijfspand.

Bij de afwikkeling van de schade bleek sprake te zijn van onderverzekering op de bedrijfsschadepolis. De verzekeraar kon namelijk slechts 26 weken uitkering onder de polis verrichten en die periode was te kort om alle schade te kunnen dekken.

De (onder)verzekerden stelden de assurantietussenpersoon aansprakelijk met het argument dat er in 2007 eenmalig een polisblad door de verzekeraar is afgegeven waarop een uitkeringstermijn stond vermeld van 52 weken. In werkelijkheid bood de verzekering echter maar dekking voor een termijn van 26 weken. Het Hof heeft dit argument overgenomen. Verder nam het Hof over dat op enig moment tijdens de gebruikelijke besprekingen met de verzekerden door de assurantietussenpersoon is bevestigd dat de uitkeringstermijn 52 weken bedroeg. Het Hof volgt de cliënten gezien deze gang van zaken in hun stelling dat zij in de navolgende jaren redelijkerwijs in de veronderstelling konden verkeren dat de uitkeringstermijn 52 weken bedroeg. Dit ondanks het feit dat vanaf 2008 weer op de polisbladen stond dat de uitkeringsduur 26 weken was. Gezien het toegenomen bedrijfsrisico had de assurantietussenpersoon wat het Hof betreft bovendien moeten wijzen op de mogelijkheid om een langere uitkeringstermijn dan 26 weken met de verzekeraar overeen te komen. Dit heeft de assurantiepersoon nagelaten, waardoor aan de cliënten de mogelijkheid van een langere uitkeringsduur is onthouden. Het Hof acht tevens aannemelijk dat gekozen zou zijn voor een langere uitkeringsduur, indien de cliënten correct zouden zijn voorgelicht.

Het verschil in uitkeringsduur, dus 26 weken uitkering, kwam naar het oordeel van het Hof daarom volledig voor rekening van de (ter zake deskundig te achten) assurantietussenpersoon. Het beroep op eigen schuld van de cliënten, dat neerkwam op een eigen verantwoordelijkheid, werd gepasseerd vanwege de deskundigheid die werd verlangd van de assurantietussenpersoon.

De assurantietussenpersoon dient gezien deze uitspraak niet alleen voorafgaand aan de verzekering maar ook tijdens de looptijd van de verzekering de bedrijfsrisico’s van zijn cliënten goed in de gaten houden en zijn cliënten te adviseren over de mogelijkheid om zich te verzekeren voor deze risico’s. Doet hij dit niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen als het bedrijfsrisico zich verwezenlijkt en niet is verzekerd. Een eventueel “eigen schuld” verweer van de assurantietussenpersoon zal in een dergelijk geval met het oog op de deskundigheid van de assurantietussenpersoon weinig kans van slagen hebben.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met mr. Mieke Verhoeff  of mr. Menachem de Jonge.

< Naar overzicht