In ons vorige nieuwsbericht over de AVG hebben wij aandacht besteed aan misbruik van het recht op inzage onder de AVG. Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan waarin wederom aandacht werd besteed aan het recht op inzage.

Waar ging het in deze zaak om?

De verweerster in deze zaak is lid van een kerk. Zij heeft de kerk verzocht om haar een aantal documenten te verstrekken, waarin haar persoonsgegevens zijn verwerkt, met het oog op haar recht op correctie dan wel haar recht op verwijdering van verkeerde gegevens. Daarnaast heeft verweerster een aantal vragen gesteld over de door haar opgevraagde gegevens/documenten.

De kerk heeft verweerster geantwoord dat zij in haar ledenregister de volgende gegevens heeft opgenomen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, het feit dat zij belijdend lid is, haar gezinssamenstelling, de wijk waarin haar adres ressorteert en een introductietekst die verweerster ten behoeve van de gemeentegids heeft aangeleverd. De kerk heeft ook de vragen van verweerster beantwoord.

Vervolgens heeft verweerster een verzoek ingediend bij de rechtbank om inzage te krijgen in de documenten waarin haar persoonsgegevens zijn verwerkt. Zij voert aan dat binnen de kerk haar onrecht wordt aangedaan en dat sprake is van smaad en laster ten aanzien van haar persoon. De kerk voert verweer dat het verzoek van verweerster mede ziet op interne kerkelijke stukken en dat deze niet onder het recht op inzage vallen.

De kerk heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank, waarin de rechtbank, kort gezegd, heeft geoordeeld dat de kerk de documenten aan verweerster dient te verstrekken en aan haar duidelijk dient te maken wie in het bezit is van de documenten.

In hoger beroep draait het om de vraag in hoeverre de kerk inzage moet geven in de documenten die zich in het dossier bevinden. Het gerechtshof heeft vastgesteld dat het verzoek tot inzage gaat over documenten die op een usb-stick staan en dat er sprake is van ‘geautomatiseerde verwerking’ van persoonsgegevens. Op grond van de AVG is de kerk verplicht verweerster haar persoonsgegevens in te laten zien.

Het gerechtshof is van oordeel dat verweerster niet zonder meer aanspraak kan maken op integrale kennisneming van de documenten uit het dossier. Zij heeft slechts inzage in haar persoonsgegevens die haar moeten worden verstrekt in een begrijpelijke vorm. Een verzoek om inzage kan niet zonder meer worden afgewezen op grond dat het gaat om vertrouwelijke, interne notities.

Wat betreft de wijze waarop de inzage dient plaats te vinden, is het hof van oordeel dat de kerk inzage in de persoonsgegevens dient te geven door het verstrekken van afschriften van de originele documenten, waarin andere informatie dan de verweerster betreffende persoonsgegevens onleesbaar is gemaakt. Op grond van artikel 15 lid 3 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke namelijk een kopie aan de betrokkene te verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt. De kerk dient dus een afschrift te verstrekken van het document waarin de persoonsgegevens van verweerster zijn opgenomen.

Een beperking op het recht op inzage kan aan de orde zijn indien de privacyrechten van een derde zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van verweerster. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.

De conclusie is dat de kerk kopieën van de persoonsgegevens dient te verstrekken aan verweerster, maar dat verweerster niet zonder meer recht heeft om door middel van deze afschriften inzage te verkrijgen in de integrale documenten waarin haar persoonsgegevens zijn opgenomen. Ook dient de kerk de rechten en vrijheden van anderen in acht te nemen bij het verstrekken van de kopieën van de documenten waarin de persoonsgegevens van verweerster zijn opgenomen. Dit kan in een concreet geval ertoe leiden dat verweerster geen inzagerecht heeft, namelijk indien na een belangenafweging geconcludeerd moet worden dat het ontzeggen van het inzagerecht noodzakelijk is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat het inzagerecht op grond van de AVG niet onbeperkt is. Indien de gerechtvaardigde belangen van anderen zwaarder wegen, dan kan het zo zijn dan het inzagerecht daarvoor moet wijken.

Heeft u vragen over het recht op inzage of de AVG? Neem gerust contact op met
Matthijs Hoekstra of Gülsüm Yilmaz.

< Naar overzicht