"Want aangetekende post geeft immers de gewenste zekerheid. Maar, is dat wel echt zo? U begrijpt het al: dat is niet het geval."

Opzeggen per aangetekende brief: zekerheid of schijnzekerheid?

Wat doet u als u er zeker van wil zijn dat een bepaalde brief de geadresseerde bereikt? Juist. U verzendt die brief per aangetekende post. En met u doet nagenoeg iedereen dat. Want aangetekende post geeft immers de gewenste zekerheid. Maar, is dat wel echt zo? U begrijpt het al: dat is niet het geval.

In artikel 3:37 lid 3 BW is bepaald dat een (in bijvoorbeeld een brief opgenomen) mededeling van de ene partij aan de andere partij, die andere partij moet hebben bereikt voordat de mededeling haar werking krijgt. In veel overeenkomsten wordt door partijen daarom de mededeling opgenomen dat het opzeggen van de overeenkomst dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief. De partijen beogen daarbij om discussies over de vraag of de mededeling van opzegging (tijdig) is gedaan te voorkomen. De postbode administreert op de zogenaamde “tracking-status” immers nauwkeurig wanneer de brief bij de geadresseerde is bezorgd. En dat lijkt zekerheid te geven. Zelfs zoveel, dat ook de wetgever ervoor heeft gekozen om in de wet op te nemen dat opzegging van een huurovereenkomst met betrekking tot middenstandsbedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW dient te geschieden per aangetekende brief (of per deurwaardersexploot). De zekerheid van aangetekende verzending blijkt echter een schijnzekerheid.

In de kwestie waarin het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 12 juli 2016 oordeelde, wilde een huurder de huurovereenkomst met de verhuurder opzeggen. Op grond van de huurovereenkomst moest er worden opgezegd vóór 1 december 2013. De huurder verzond de opzeggingsbrief aangetekend op 27 november 2013 aan de verhuurder. De postbode heeft geprobeerd de brief op 28 november 2013 te bezorgen, maar de verhuurder bleek niet aanwezig te zijn en er was dus niemand aanwezig om de brief in ontvangst te nemen. De postbode nam de brief daarom weer mee terug naar het postkantoor. Omdat de verhuurder de brief daar niet ophaalde, kreeg de huurder de brief op 23 december 2013 retour. Vervolgens ontstond tussen partijen discussie over de vraag of de huurovereenkomst was opgezegd of niet; de verhuurde betwistte de ontvangst van de aangetekende brief.

De huurder deed in de daarop volgende gerechtelijke procedure een beroep op een uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2013,  waarin de Hoge Raad bepaalde dat een schriftelijke verklaring de geadresseerde heeft bereikt als zij door hem is ontvangen en dat, indien de ontvangst van de verklaring wordt betwist, een redelijke op de behoeften van de praktijk afgestemde uitleg meebrengt dat de afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen en zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt en dat de verklaring aldaar is aangekomen.

Het Gerechtshof oordeelde dat niet bewezen was dat de verklaring (de opzeggingsbrief) bij de verhuurder was aangekomen. De huurder kon namelijk met de “tracking status” niet bewijzen dat de postbode in de brievenbus van de verhuurder een “afhaalbericht” had achtergelaten waarop was aangegeven dat de verhuurder een voor hem bestemde brief moest ophalen op het postkantoor.

Uit deze uitspraak van het Gerechtshof moeten we dus afleiden dat het verzenden van een belangrijke mededeling per aangetekende brief (zoals een opzegging) niet aan de wet voldoet als de postbode de brief niet kan bezorgen omdat er niemand aanwezig is om de brief in ontvangst te nemen. Indien u er volledig zeker van wilt zijn dat er geen discussie ontstaat over de vraag of een opzegging de geadresseerde heeft bereikt, doet u er goed aan om de deurwaarder de opzegging te laten doen, door middel van een deurwaardersexploot.

Justion Advocaten heeft goede en nauwe contacten met landelijk opererende deurwaarders. Wij zijn u dan ook graag van dienst wanneer u, al dan niet onder tijdsdruk, de zekerheid wil hebben dat een bepaalde overeenkomst op de juiste wijze en tijdig wordt opgezegd.

Meer weten of vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Chris van de Merbel of mr. Joke Mikes.

 

< Naar overzicht