"Dat betekent volgens de Kantonrechter dat de transitievergoeding niet kan worden toegekend op grond van het gegeven dat de arbeidsovereenkomst onregelmatig is opgezegd."

Onregelmatig opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan soms lonen

Behalve in een situatie waarin er sprake is van een dringende reden die aanleiding geeft voor een ontslag op staande voet, zal een werkgever bij ontslag van een werknemer de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht moeten nemen. Onder het recht dat gold voordat de Wet werk en zekerheid (Wwz) werd ingevoerd, kon de werknemer indien de werkgever in strijd met deze regel de arbeidsovereenkomst opzegde zonder de opzegtermijn in acht te nemen, aanspraak maken op volledige schadevergoeding. Na de invoering van de Wwz geldt dat aanspraak gemaakt kan worden op gefixeerde schadevergoeding. Onder omstandigheden kan het voor de werkgever behoorlijke financiële voordelen opleveren om op te zeggen zonder de opzegtermijn in acht te nemen, zo blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Overijssel van 31 oktober 2016.

In deze zaak had de werkgever, nadat van het UWV toestemming was gekregen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 juni 2016, terwijl bij regelmatige opzegging de arbeidsovereenkomst niet eerder dan tegen 1 augustus 2016 opgezegd had kunnen worden. De werkgever had de arbeidsovereenkomst onregelmatig opgezegd en het gevolg daarvan was dat het dienstverband zodanig veel korter duurde dat géén transitievergoeding verschuldigd werd, maar in plaats daarvan het (veel lagere) op grond van de CAO verschuldigde wachtgeld. De werkgever erkende direct bij de opzegging al dat de opzegging onregelmatig was en betaalde deswege aan de werknemer ook direct de gefixeerde schadevergoeding (gelijk aan het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn). De werknemer was not-amused en vorderde bij de Kantonrechter veroordeling van de werkgever tot betaling van de transitievergoeding dan wel, vanwege misbruik van recht, tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan de transitievergoeding. Beide vorderingen werden door de Kantonrechter afgewezen.

De Kantonrechter oordeelde dat de gefixeerde schadevergoeding (die de werkgever al had betaald) de enige door de wetgever toegelaten sanctie is op onregelmatige opzegging. Dat betekent volgens de Kantonrechter dat de transitievergoeding niet kan worden toegekend op grond van het gegeven dat de arbeidsovereenkomst onregelmatig is opgezegd.  Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding oordeelde de Kantonrechter dat niet was komen vast te staan dat de werkgever de arbeidsovereenkomst onregelmatig had opgezegd met het enkele doel om goedkoper uit te zijn door de werknemer het recht op een transitievergoeding te onthouden en schadeplichtigheid op een andere grondslag dan de gefixeerde schadevergoeding door de wetgever kennelijk niet was gewild.

Wanneer u als werkgever dus een vergunning hebt gekregen om een werknemer te ontslaan, doet u er goed aan om eens te berekenen of het niet loont om de werknemer onregelmatig, dus zonder dat de opzegtermijn in acht genomen wordt, te ontslaan. En mocht dat lonen, dan dient u de opzegging zodanig te communiceren dat voorkomen wordt dat de werknemer misbruik van recht kan aantonen.
Wij zijn graag bereid om hierover met u van gedachten te wisselen. Neemt u gerust contact op met mr. Chris van de Merbel of mr. Gracia Dierikx.

 

< Naar overzicht