"Franchisenemers mogen verwachten dat afgegeven prognoses berusten op deugdelijk en met voldoende deskundigheid uitgevoerd markt-en vestigingsplaatsonderzoek"

In een recente zaak die door ons kantoor is behandeld bij de Rechtbank Den Haag heeft de rechter onder meer korte metten gemaakt met oneerlijke handelsbedingen in de franchiseovereenkomst.

Oneerlijke vervaltermijn

De franchisegever had weliswaar in het contract bepaald dat onjuistheid of onvolledigheid van de prognoses een wanprestatie inhield, maar dat er een vervaltermijn gold van drie maanden na de aanvang van de overeenkomst. De franchisegever beriep zich vervolgens op de vervaltermijn toen de franchisenemer twee jaar na de start de franchisegever aansprak op ondeugdelijke prognoses.

De rechtbank vond dat een contractuele bepaling die zich ook al uitstrekt over een beroep op dwaling of onrechtmatige daad op grond van omstandigheden vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Daarbij nam de rechter ook mee dat de vervaltermijn al was verstreken voordat de franchisenemer de ondeugdelijkheid had ontdekt.

“Aan deze prognoses kunnen geen rechten worden ontleend”

Ook beriep de franchisegever zich erop dat in de prognoses uitdrukkelijk was opgenomen dat aan de prognoses geen rechten konden worden ontleend .

De rechter overweegt dat de franchisenemer in redelijkheid bij prognoses moet beseffen dat resultaten natuurlijk mede afhankelijk zijn van zijn ondernemingskwaliteiten. Ook kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Maar dit betekent niet dat de franchisenemer er rekening mee moest houden dat de geprognosticeerde cijfers niet deugdelijk zijn. In dit geval ontbrak een vestigingsplaatsonderzoek en was de voorspelde omzet niet objectief onderbouwd. Daardoor waren de prognoses ondeugdelijk.

De grote franchisegever en het cruciale belang van exploitatieprognoses

Daarbij werd door de rechter ook nog meegewogen dat de franchisenemer mocht afgaan op de door de franchisegever verstrekte informatie, omdat een grote franchisegever met meer dan honderd franchisezaken in Nederland geacht moet worden bij uitstek op de hoogte te zijn van alle voor de potentiële omzet van de franchisenemer relevante marktomstandigheden. Franchisenemers mogen verwachten dat afgegeven prognoses berusten op deugdelijk en met voldoende deskundigheid uitgevoerd markt-en vestigingsplaatsonderzoek.

De rechter weegt ook mee (net als de Procureur Generaal bij het recente StreetOne arrest) dat prognoses voor een potentiële franchisenemer van cruciaal belang zijn voor de beoordeling van zijn of haar exploitatiekansen. Zodoende nam de rechter aan dat er sprake was van dwaling en daarnaast van onrechtmatig handelen door de franchisegever. De rechter heeft een deskundige benoemd om de hoogte van de schade te berekenen.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Nienke Slump of mr. Mieke Verhoeff.

< Naar overzicht