"De praktijk zal uitwijzen of deze procedure inderdaad een oplossing biedt voor inhoudelijke geschillen die spelen tijdens de bouwfase."

Nieuwe snellere procedure bij Raad van Arbitrage!

Met ingang van 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gebruik te maken van een nieuwe procedure, namelijk “Fast Track Bindend Advies” (FT-procedure).

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een snelle(re) procedure die is bedoeld voor de afhandeling van geschillen tijdens de bouwfase. In kort geding procedures bij de burgerlijke rechter of bij de Raad van Arbitrage bestaan beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering. Daarom lenen deze procedures zich niet altijd voor bouwgeschillen. In die gevallen kan nu de FT-procedure worden gevolgd.

De keuze voor de FT-procedure moet expliciet tussen partijen worden overeengekomen. Dat in de aannemingsovereenkomst is gekozen om geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, is niet voldoende omdat de FT-procedure los staat van de ‘normale’ procedures bij de Raad van Arbitrage.

Als partijen een FT-procedure willen starten moet dit schriftelijk worden gemeld bij de Raad van Arbitrage. Daarbij moet o.a. kort worden vermeld welke geschilpunten er spelen en wat de aard is van de voor de beoordeling benodigde technische en/of juridische expertise.

Om te beoordelen of een geschil zich leent voor de FT-procedure kan een regiebijeenkomst worden georganiseerd. Deze vindt bij voorkeur binnen twee werkdagen plaats. Dit kan zowel op een nader te bepalen locatie, als per video- of conference call. Tijdens deze bijeenkomst kan een nadere toelichting op de geschilpunten worden gegeven en wordt aangegeven welk aantal bindend adviseurs gewenst is, één of drie. Ook is het mogelijk om procesafspraken te maken die afwijken van de standaardprocedure.

De standaardprocedure bestaat uit twee schriftelijke rondes, een mondelinge behandeling en een schriftelijke uitspraak. De kosten bij advies door één adviseur bedragen in beginsel € 7.500,- en bij 3 bindend adviseurs in beginsel € 12.500,-. Beide partijen betalen de helft van de kosten.

Binnen twee weken nadat zij daartoe zijn verzocht moeten partijen gelijktijdig hun schriftelijke zienswijze indienen. Daarna mag elke partij een reactie op de zienswijze van de ander indienen. Binnen drie weken na ontvangst van de laatste reactie op de zienswijze, vindt een mondelinge behandeling plaats.

Uiterlijk twee weken na de mondelinge behandeling volgt een schriftelijk advies. Dit is een voorwaardelijk bindend advies. Dat wil zeggen dat als geen van beide partijen binnen twee weken na datum van het schriftelijk advies schriftelijk aan de andere partij en de bindend adviseur(s) laat weten zich niet in het advies te kunnen vinden, het voorwaardelijke karakter vervalt en sprake is van een bindend advies. Als een van de partijen wel binnen twee weken laat weten zich niet te kunnen vinden in het advies kan het geschil na oplevering van het werk opnieuw aan de bevoegde (scheids)rechter worden voorgelegd. Tot de oplevering en gedurende de looptijd van die nieuwe procedure zijn partijen gehouden te handelen volgens het advies.

De praktijk zal uitwijzen of deze procedure inderdaad een oplossing biedt voor inhoudelijke geschillen die spelen tijdens de bouwfase. Een groot voordeel is dat de procedure snel kan worden doorlopen en er meer ruimte is voor een inhoudelijke behandeling dan in een kort geding procedure. Ook biedt de procedure veel flexibiliteit, omdat in overleg kan worden afgeweken van de standaardprocedure. Uiteraard blijft het mogelijk om, net als voorheen, bodemprocedures en kort geding procedures, bij de Raad van Arbitrage aanhangig te maken.

Wilt u meer weten over de FT-procedure, of heeft u een geschil en wilt u weten welke procedure het beste kan worden gevolgd? Wij adviseren u graag! Neemt u gerust contact op met mr. Carolien de Snoo-Verhage of mr. Jan-Willem van Koeveringe.

< Naar overzicht