"Uit deze uitspraak blijkt nogmaals duidelijk het toetsingskader bij nadeelcompensatieverzoeken."

Nadeelcompensatie wegens eendaags jaarlijks evenement?

Een inwoner van de gemeente Wijchen woont vlakbij het recreatieterrein De Berendonck. Daar wordt sinds 2005 op één zaterdag in de maand mei een dans- en muziekevenement georganiseerd. Hiervoor wordt jaarlijks voorafgaand aan het evenement door de burgemeester een evenementenvergunning verleend, alsmede een ontheffing van de geluidnormen.

De inwoner heeft een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend vanwege de overlast die hij heeft ondervonden van het evenement dat is gehouden in 2015. Daartoe voerde hij aan dat er in de omgeving 128 bussen met bezoekers van het evenement stoppen, die op hun weg naar het recreatieterrein overlast veroorzaken.

De burgemeester had het verzoek afgewezen, omdat hij vond dat de overlast tot het normaal maatschappelijk risico behoorde, en de overlast beperkt is door het stellen van voorwaarden aan de vergunning en het treffen van extra maatregelen.

De inwoner ging in beroep bij de rechtbank, en kreeg daar gelijk. De rechtbank oordeelde dat de inwoner onevenredig werd benadeeld, omdat hij als enige met de overlast werd geconfronteerd, en kende een bedrag van € 400,- aan nadeelcompensatie toe.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  denkt hier anders over, en schetst eerst het toetsingskader. Volgens de Afdeling moet ook worden gekeken naar de vraag of de schade uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico dat een burger behoort te dragen. Of dit het geval is, dient te worden bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan een rol spelen of de ontwikkeling in de lijn der verwachting ligt, ook al bestaat geen concreet zicht op de omvang van, de plaats waar, en het moment waarop de ontwikkeling zich zal voordoen. Ook de aard en de duur van de overheidshandeling en de aard en omvang van de toegebrachte schade zijn van belang.

Nu het evenement al sinds 2005 jaarlijks wordt georganiseerd op het recreatieterrein, lag het in de lijn der verwachting dat ook in 2015 een vergunning voor het evenement zou worden verleend. De overlast heeft een tijdelijk karakter en de burgemeester heeft extra voorschriften en maatregelen verbonden aan de vergunning. Ook vinden controles plaats op naleving van de voorschriften en maatregelen, en wordt er elk jaar een evaluatiebijeenkomst georganiseerd, aan de hand waarvan aan een volgende vergunning eventueel extra voorschriften of maatregelen kunnen worden verbonden. De aard van de schade (tijdelijke aantasting van het woongenot) en de gestelde omvang van de schade, geven evenmin aanleiding tot het oordeel dat de schade niet binnen het maatschappelijk risico valt.

Ook overweegt de Afdeling dat, als al zou moeten worden aangenomen dat deze inwoner meer overlast ondervindt dan andere omwonenden, hij niet zodanig zwaar is getroffen dat het nadeel redelijkerwijs niet voor zijn rekening mag worden gelaten.

Uit deze uitspraak blijkt nogmaals duidelijk het toetsingskader bij nadeelcompensatieverzoeken. Er dient zowel sprake te zijn van een abnormale last (de schade overstijgt het normaal maatschappelijk risico) als een speciale last (een bepaalde (groep) burger(s) of onderneming(en) wordt in vergelijking met anderen onevenredig zwaar getroffen).

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Carolien de Snoo-Verhage of met mr. Paul Adriaanse.

< Naar overzicht