"De beëindiging met wederzijds goedvinden van een arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden, zodat geen onduidelijkheid bestaat over het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt."

Mondelinge beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is ongeldig

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is nietig omdat deze niet schriftelijk is overeengekomen. De werkneemster is daarom nog steeds in dienst en zij heeft recht op betaling van achterstallig loon tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Zo heeft de kantonrechter te Alkmaar op 13 maart 2018 beslist.

Wat was er in deze zaak aan de hand?

Op 1 april 2016 is de werkneemster voor bepaalde tijd in dienst gekomen bij een notariskantoor. De arbeidsovereenkomst is twee maal verlengd, en de derde en laatste arbeidsovereenkomst liep af op 28 februari 2018. Werkneemster heeft de arbeidsovereenkomst in haar brief van 31 oktober 2017 tussentijds opgezegd per 1 december 2017. De notaris heeft in reactie daarop aan werkneemster laten weten dat hij niet akkoord ging met de opzegging, omdat tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wettelijk niet is toegestaan, en partijen daarover geen andersluidende afspraken hadden gemaakt. De notaris wilde voorkomen dat de werkneemster met het oog op de in de notarispraktijk altijd drukke maand december al per 1 december zou vertrekken. De notaris en de werkneemster hebben vervolgens op 27 november 2017 een gesprek gehad over voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat gesprek heeft de notaris tegen werkneemster gezegd dat hij toch akkoord kon gaan met beëindiging van de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2017. Werkneemster stelt echter dat zij op 27 november 2017 op staande voet is ontslagen dan wel dat sprake is van een eenzijdige beëindiging of opzegging van de arbeidsovereenkomst door de notaris, en dat het ontslag hoe dan ook vernietigbaar is. Volgens de werkneemster is de arbeidsovereenkomst in stand gebleven, en zij vordert daarom doorbetaling van haar loon tot de afgesproken einddatum, 28 februari 2018.

De kantonrechter overweegt dat het standpunt van de notaris dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd per 1 december 2017 geen stand houdt. Die beëindiging is namelijk nietig. Volgens artikel 7:670b lid 1 BW is een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig als deze schriftelijk is aangegaan. Dat was bij de door de notaris gestelde beëindiging met wederzijds goedvinden per 1 december 2017 niet gebeurd.

Uitgaande van het standpunt van werkneemster, te weten dat op 27 november 2017 sprake is geweest van een ongeldig ontslag op staande voet of een ongeldige opzegging door de notaris, is het resultaat hetzelfde. Dat ontslag of die opzegging is vernietigbaar, omdat voor zo’n ontslag een dringende reden is vereist en die is er niet. De notaris heeft niet aangetoond dat er een dringende reden is, en evenmin dat de werkneemster met het ontslag of de opzegging heeft ingestemd. De conclusie is dan ook dat er geen rechtsgeldige ontslag heeft plaatsgevonden en dat de arbeidsovereenkomst doorloopt na 1 december 2017.

Omdat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd per 1 december 2017 heeft de werkneemster recht op doorbetaling van loon. De arbeidsovereenkomst is wel geëindigd per 28 februari 2018, omdat de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toen is afgelopen. Het gevolg is dat werkneemster nog recht heeft op loon over de periode van 1 december 2017 tot 28 februari 2018. De notaris moet daarnaast 10% wettelijke verhoging – een boete op het te laat betalen van het loon – en de wettelijke rente betalen.

De notaris had deze juridische ellende en extra kosten kunnen voorkomen door even in de wet te kijken. Hij had dan geweten dat afspraken over het moment waarop en de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd uitsluitend geldig zijn als die schriftelijk worden gemaakt.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of mr. Diel Boere.

< Naar overzicht