"Het aanhangig maken/aanhangig zijn van een procedure tegen ontbinding van een overeenkomst mag de beoordelingsbevoegdheid over de vraag of een inschrijver een ernstige fout heeft begaan en/of die partij herstelmaatregelen heeft getroffen, niet lamleggen."

Het Europese Hof heeft voorts onlangs een interessant arrest gewezen over de beoordeling van de uitsluitingsgrond die ziet op een “ernstige fout”.

De gemeente Napels had een aanbesteding uitgeschreven voor de verstrekking van schoolmaaltijden voor het jaar 2017-2018. Voor het daaraan voorafgaande schooljaar (2016-2017) had de gemeente een overeenkomst voor de verstrekking van schoolmaaltijden gesloten met Sirio. Die overeenkomst was echter in mei 2017 ontbonden wegens gevallen van voedselvergiftiging door de aanwezigheid van colibacteriën in de verstrekte voedingswaren. Nadat door middel van onderzoek definitief was komen vast te staan dat er colibacteriën aanwezig waren (in met name het gestoofde rundvlees), is de overheidsopdracht voor de verstrekking van schoolmaaltijden voor het schooljaar 2016/2017 door de gemeente Napels gegund aan Meca. Tegen de ontbinding van de overeenkomst werd door Sirio beroep ingesteld bij de Italiaanse rechter.

In het kader van de aanbestedingsprocedure voor de opdracht voor het schooljaar 2017-2018 maakte Meca vervolgens bezwaar tegen de deelname van Sirio. Meca was van mening dat Sirio een ernstige fout had gemaakt in de uitoefening van zijn beroep, waardoor zijn integriteit of betrouwbaarheid in twijfel kon worden getrokken. De gemeente Napels kon echter wegens een bepaling in de Italiaanse regelgeving, hangende die procedure niet tot uitsluiting overgaan. Aan het Europese Hof werd de vraag voorgelegd of het feit dat Sirio beroep had ingesteld tegen de ontbinding van de overeenkomst, eraan in de weg stond om Sirio uit te sluiten van de aanbesteding.

Het Europese Hof oordeelde dat de Europese aanbestedingsregels zich verzetten tegen een nationale regeling op grond waarvan het instellen van beroep tegen een besluit van een aanbestedende dienst om een overeenkomst te ontbinden wegens gebreken in de uitvoering, belet om de betrouwbaarheid van de bij die ontbinding betrokken ondernemer nog te beoordelen. Het is aan een aanbestedende dienst (en niet aan de nationale rechter) om te bepalen of een ondernemer moet worden uitgesloten van de procedure. De aanbestedende dienst moet die ondernemer ook in de gelegenheid stellen om te bewijzen dat herstelmaatregelen (self cleaning) zijn genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

Met andere woorden, het aanhangig maken of aanhangig zijn van een procedure tegen een ontbinding van een overeenkomst mag de beoordelingsbevoegdheid over de vraag of een inschrijver een ernstige fout heeft begaan en/of die partij herstelmaatregelen heeft getroffen, niet lamleggen. 

< Naar overzicht