"De franchisenemer gaf echter slechts aan dat over de betreffende periode geen inkomen was genoten, zonder dat verder toe te lichten."

Hoge Raad wijst arrest over berekening winstderving franchisenemer

Een franchise-ondernemer had in 2007 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een supermarktketen. In maart 2007 is de winkel geopend. De keten heeft de overeenkomst echter bij brief van 12 februari 2008 ontbonden. Ook de franchisenemer was niet tevreden over de samenwerking. Hij heeft twee dagen later eveneens de samenwerkingsovereenkomst ontbonden.

Bij de rechtbank was de franchisenemer nog veroordeeld tot betaling van een bedrag in verband met de eindafrekening van € 289.682,48. De tegenvordering van de franchisenemer op grond van wanprestatie van de franchisegever werd afgewezen.

In hoger beroep heeft het gerechtshof het door de franchisenemer te betalen bedrag omlaag bijgesteld naar € 98.221,-. Verder heeft het gerechtshof de franchisenemer in hoger beroep in het gelijk gesteld op het punt van de wanprestatie van de franchisegever, en heeft het hof de franchisegever op haar beurt veroordeeld om aan de franchisenemer € 99.820,75 aan gederfde winst over de jaren 2008 t/m 2014 te betalen.

Het gerechtshof had de franchisenemer in een tussenarrest in de gelegenheid gesteld om aan de hand van verifieerbare gegevens zijn inkomensgegevens (jaaropgaven ingeval van arbeid of jaarcijfers ingeval van exploitatie van een onderneming) in het geding te brengen.

Ten aanzien van de periode 1 oktober 2012 t/m 30 oktober 2014 heeft de franchisenemer jaaropgaven van genoten loon overgelegd, alsook loonspecificaties. Ten aanzien van de periode medio februari 2008 t/m september 2012 stelde de franchisenemer dat hij geen inkomsten heeft genoten uit dienstbetrekking of uit de exploitatie van een (indirect) gedreven onderneming, zonder dat verder toe te lichten.

Het hof oordeelde dat het voor de hand had gelegen dat de franchisenemer dan in ieder geval had moeten toelichten hoe hij in de betreffende periode in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezinsleden) heeft voorzien. Aangezien de franchisenemer dat heeft nagelaten, heeft het gerechtshof voor de periode medio februari 2008 t/m september 2012 een gemiddeld ondernemersloon van € 60.000,- tot uitgangspunt genomen. De door het hof benoemde deskundige in de procedure had namelijk aangegeven dat € 60.000,- jaarlijks als norm is vastgesteld op basis van vergelijkbare functies. Uitgaande van deze gegevens kwam het hof tot een bedrag van € 99.820,75 aan gederfde winst.

De franchisenemer was het met (de berekening van) het laatstgenoemde bedrag niet eens en is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Het bezwaar van de franchisenemer was gericht tegen de tot uitgangspunt genomen € 60.000,- per jaar in de vermelde periode. In cassatie heeft de franchisenemer gesteld dat hij heeft gedaan wat in het tussenarrest was gevraagd, namelijk inzage geven in feitelijke inkomsten. Dat er geen inkomsten zijn genoten, valt hem niet te verwijten, en hij heeft geleefd van het inkomen van zijn echtgenote, aldus de klacht in cassatie. De Hoge Raad acht het blijkens zijn arrest van 15 september 2017 echter niet onbegrijpelijk dat het gerechtshof de schatting van € 60.000,- consequentie heeft verbonden aan het ontbreken van verifieerbare inkomensgegevens over de genoemde periode. Ook acht de Hoge Raad niet onbegrijpelijk dat het hof een accountantsverklaring die slechts gemaakte kosten vermeldt, niet heeft aangemerkt als voldoende onderbouwing van het gestelde gebrek aan inkomsten over de genoemde periode.

Overigens heeft de franchisegever incidenteel cassatieberoep ingesteld. Volgens de franchisegever is de gederfde winst in het jaar 2008 namelijk niet juist berekend. De franchisegever krijgt op dit punt gelijk, en de Hoge Raad bepaalt dat het bedrag dat de franchisegever aan de franchisenemer dient te betalen, € 89.907,75 is in plaats van het door het hof berekende bedrag van € 99.820,75.

Conclusie
Uit het voorgaande volgt dat een franchisenemer na een juridische overwinning op het punt van een ontbonden franchiseovereenkomst, zijn schade goed inzichtelijk moet kunnen maken.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Franchise.

< Naar overzicht