"Gekeken moet worden naar het feitelijke werk dat door werknemers wordt gedaan."

De Rechtbank Rotterdam boog zich laatst over de vraag hoe bepaald wordt welke cao van toepassing is. Wat waren de feiten in deze zaak?

Mulder richt zich op de verkoop van plezierjachten. Samen met de klant ontwerpt Mulder een jacht. Vervolgens geeft Mulder aan een ander bedrijf opdracht tot het vervaardigen van het metalen casco. Het casco wordt bij Mulder afgeleverd, waarna Mulder start met het afbouwen van het jacht. Het afbouwen gebeurt (veelal) met hout. Mulder is aangesloten bij HISWA, de branchevereniging voor de watersportindustrie, en betaalt daarom conform de in die branche geldende HISWA-cao premies voor bijvoorbeeld pensioen.

De andere partijen in deze procedure bestaan uit verschillende stichtingen die de Metalektrobranche vertegenwoordigen. De partijen hebben de kantonrechter gezamenlijk verzocht om te beslissen of Mulder onder de werkingssfeerbepalingen valt van de door de stichtingen uitgevoerde regelingen, zoals bijvoorbeeld voor opleiding en pensioen. Zou dat het geval zijn, dan kunnen de stichtingen van Mulder verlangen dat premies worden betaald.

Het standpunt van de stichtingen is dat Mulder onder de werkingssfeerbepalingen valt, omdat het hout wordt ingebouwd in een metalen frame en uiteindelijk onderdeel wordt van een metalen jacht, zodat sprake is van assembleren van metalen in de zin van de werkingssfeerbepalingen van de cao. Mulder stelt zich op het standpunt dat zij niet onder de werkingssfeer van de cao valt, omdat haar activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het verwerken van hout, waarmee de (metalen) jachten worden ‘afgebouwd’.

Wat oordeelde de kantonrechter?

De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de vraag of Mulder onder de werkingssfeer van de cao valt beoordeeld moet worden aan de hand van het werk dat binnen Mulder gedaan wordt met (hoofdzakelijk) hout, welke werkzaamheden uiteindelijk leiden tot een afgebouwd metalen jacht.

Dit vastgesteld hebbende, overweegt de kantonrechter het volgende. Voordat bekeken kan worden of de werkzaamheden onder de werkingssfeer van de cao vallen, moet eerst worden beoordeeld welk aspect van die werkzaamheden doorslaggevend is. De stichtingen betogen dat het gaat om het eindresultaat: de activiteiten binnen Mulder leiden uiteindelijk tot de verkoop van afbouwde metalen jachten. Mulder betoogt echter dat het gaat om de essentie van het werk dat gedaan wordt: de werknemers van Mulder werken met hout en niet met metaal.

De kantonrechter oordeelt dat voor de beoordeling of het door Mulder uitgeoefende bedrijf onder de werkingssfeer valt, gekeken moet worden naar het feitelijke werk van individuele werknemers. De kantonrechter acht daarbij bepalend dat cao’s naar hun aard worden afgestemd op het werk dat door de werknemers gedaan wordt. Het standpunt van de stichtingen dat bij toepassing van de werkingssfeer (enkel of met name) gekeken moet worden naar het eindproduct laat zich hiermee slecht verenigen volgens de kantonrechter. Het ligt meer voor de hand om te kijken naar de mate waarin de aard van het binnen een onderneming in hoofdzaak verrichte werk aansluit bij hetgeen in de cao is geregeld.

Nu vastgesteld is dat uit moet worden gegaan van de feitelijke werkzaamheden die binnen de onderneming plaatsvinden, moet worden bekeken in hoeverre die werkzaamheden passen binnen de werkingssfeerbepalingen. De kantonrechter oordeelt dat de werkzaamheden niet onder de werkingssfeer van de cao Metalektro vallen. Mulder bewerkt of verwerkt namelijk geen metaal, maar verwerkt hout in een metalen schip. Dat het hout daarbij veelal in het metaal geïntegreerd wordt en ook aan het metaal moet worden bevestigd, maakt dat niet anders. Dat betekent dat de cao HISWA van toepassing is, en niet de cao Metalektro. De stichtingen kunnen dan ook geen premies van Mulder claimen.

Kortom, bij de beoordeling of een bedrijf onder de werkingssfeer van een bepaalde cao valt, is het werk dat door de werknemers van een onderneming wordt verricht bepalend en niet het eindproduct dat de onderneming aflevert.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of met mr. Jelle van Roeyen.

< Naar overzicht