"De vraag is wanneer dit bewijs moet worden geleverd."

Ten slotte wijzen wij u op een al wat oudere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die voor de praktijk wel relevant kan zijn.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een inschrijver aan de door de aanbestedende dienst gevraagde technische specificaties wil voldoen door het aanbieden van een gelijkwaardige oplossing. Het aanbieden van een gelijkwaardige oplossing is in de Richtlijn, en in de Aanbestedingswet uitdrukkelijk toegestaan. Technische specificaties in aanbestedingsstukken mogen namelijk geen discriminerend effect hebben. Dat betekent dat bij technische specificaties bij voorkeur Europese normen, goedkeuringen en specificaties moeten worden vermeld, en indien deze ontbreken nationale normen, goedkeuringen en specificaties. Elke verwijzing moet bovendien worden voorzien van de woorden “of gelijkwaardig”, zodat ook inschrijvers die in een andere lidstaat gevestigd c.q. werkzaam zijn, mee kunnen dingen naar de opdracht.

Op basis van de Europese richtlijn kan een inschrijver met elk passend middel aantonen dat zijn oplossing gelijkwaardig is. De vraag is wanneer dit bewijs moet worden geleverd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat dit reeds bij inschrijving dient te geschieden. Het hof overwoog daarbij dat als een inschrijver na de indiening van zijn inschrijving nog bewijs zou mogen leveren van de gelijkwaardigheid van zijn producten, het beginsel van gelijke behandeling is geschonden.

Dit arrest is weliswaar gewezen onder de oude Richtlijn 2004/17, maar artikel 42 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 60 van Richtlijn 2014/25/EU en ook artikel 2.76 en 2.77 Aanbestedingswet bevatten vergelijkbare bepalingen, zodat het arrest ook nu nog actueel is.

Inschrijvers dienen er dus beducht op te zijn dat zij de gelijkwaardigheid direct bij hun inschrijving aantonen. Aanbestedende diensten doen er goed aan om in de aanbestedingsdocumenten specifiek te bepalen dat er al bij de inschrijving bewijs moet worden geleverd.

Meer weten? Neem gerust contact op met het team aanbestedingsrecht

< Naar overzicht