"Nu er geen sprake kon zijn van vereenzelviging had inschrijver zijn rechten om te klagen over de inrichting van de aanbestedingsprocedure verwerkt."

Het is vaste rechtspraak dat van een inschrijver mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren in het kader van een aanbestedingsprocedure. Deze regel vloeit voort uit het welbekende Grossmann-arrest. Op basis van dit arrest wordt tevens van de inschrijver verwacht dat hij zijn bezwaren in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde stelt zodat eventuele onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure kunnen worden gecorrigeerd met zo weinig mogelijk gevolgen voor het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. Indien de inschrijver, kort gezegd, niet proactief handelt, is de kans groot dat de rechter zal oordelen dat hij zijn rechten om te klagen heeft verwerkt.

Dat het echter ook van groot belang is om op voorhand te bepalen welke rechtspersoon de bezwaren naar voren brengt, bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Een inschrijver die geklaagd had over een bepaald perceel werd verweten niet te zijn overgegaan tot het voorafgaand aan de inschrijving starten van een kort geding om haar bezwaren te laten toetsen. De inschrijver voerde aan dat een andere vennootschap uit hetzelfde concern wel een kort geding had aangespannen, en dat er geen onderscheid diende te worden gemaakt tussen haar en die vennootschap. De voorzieningenrechter oordeelde hierover dat er geen sprake kon zijn van vereenzelviging van de twee vennootschappen en dat de inschrijver, nu hij pas na bekendmaking van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig heeft gemaakt, zijn rechten om te klagen over de inrichting van de aanbestedingsprocedure had verwerkt.

Nu er geen sprake kon zijn van vereenzelviging had inschrijver zijn rechten om te klagen over de inrichting van de aanbestedingsprocedure verwerkt. 

Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. Als de inschrijver een andere vennootschap is dan degene die in een eerder stadium vragen heeft gesteld/bezwaren heeft geuit, kan dit leiden tot rechtsverwerking. Inschrijvers dienen er dus op voorhand over na te denken welke vennootschap vragen stelt! Voor aanbestedende diensten geldt dat het zinvol is om, indien zij worden geconfronteerd met een kort geding, na te gaan of deze inschrijver eerder heeft geklaagd. Als dat niet dezelfde vennootschap is, kan gelet op de hiervoor genoemde uitspraak een beroep op Grossmann worden gedaan.

< Naar overzicht