"Recent heeft de Europese Commissie geoordeeld dat zowel de regeling Garantie ondernemingsfinanciering (GO) als de huidige regeling Groeifaciliteit staatssteunproof zijn"

Ondernemingen, in het bijzonder het MKB, kunnen om verschillende redenen behoefte hebben aan extern kapitaal. Te denken valt aan een snelle groei van de onderneming of een voorgenomen bedrijfsovername. Door middel van diverse regelingen helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemingen om gemakkelijker risicokapitaal aan te kunnen trekken. Recent heeft de Europese Commissie geoordeeld dat zowel de regeling Garantie ondernemingsfinanciering (GO) als de huidige regeling Groeifaciliteit staatssteunproof zijn. Nederland had beide regelingen zekerheidshalve bij de Commissie aangemeld.

De Garantie ondernemingsfinanciering (GO)

De GO is een garantieregeling die beoogt middelgrote en grote ondernemingen te helpen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Banken worden op basis van deze regeling kort gezegd in staat gesteld een garantie van 50% van de Staat te krijgen op nieuwe leningen aan de ondernemingen. Het idee achter de regeling is dat de staatsgarantie het risico voor de bank op het verstrekken van bedrijfsfinanciering verkleint en dus de bereidheid van banken om geld uit te lenen aan groeiende ondernemingen vergroot. Volgens de informatie van de RVO heeft de Nederlandse overheid sinds 2009 al meer dan € 1,2 miljard aan garanties afgegeven onder deze regeling. Op 26 maart van dit jaar oordeelde de Europese Commissie dat de GO geen staatssteun inhoudt. De regeling voldoet volgens de Commissie aan alle criteria van haar Garantiemededeling uit 2008, om als steunvrije maatregel te kunnen worden aangemerkt.

De Groeifaciliteit

Op 9 juli jl. maakte de Commissie bekend dat ook de huidige regeling Groeifaciliteit geen staatssteun inhoudt. De Groeifaciliteit is gericht op het verbeteren van de toegang tot risicokapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen. Op basis van deze regeling kunnen banken en participatiemaatschappijen een staatsgarantie van 50% krijgen op het risicodragend vermogen dat zij aan een ondernemer verstrekken. In het geval de financiering tot verlies zou leiden, vergoedt de overheid bovendien 50% van het verlies van de financier. Ook deze regeling beoogt de bereidheid van financiers tot het verstrekken van risicodragend vermogen aan ondernemingen te vergroten. Volgens de Commissie leveren de kosten die voor de staatsgaranties moeten worden betaald een adequate vergoeding voor de Staat op, waardoor de regeling zichzelf financierend is. Daarmee voldoet ook deze regeling volgens de Commissie aan alle criteria van de Garantiemededeling van de Commissie uit 2008, om als steunvrije maatregel te kunnen worden aangemerkt. Een eerdere versie van de regeling Groeifaciliteit werd in 2006 al door de Commissie goedgekeurd.

Conclusie

Voor ondernemers is het van belang om te kunnen groeien. Als daarvoor extra financiering nodig is, kunnen bovengenoemde regelingen de ondernemingen helpen om gemakkelijker toegang te krijgen tot externe financiering. Het Europese staatssteunrecht vormt daarvoor in ieder geval geen belemmering. Wilt u hierover meer weten of heeft u andere vragen over (innovatie)financiering voor ondernemers? Neem gerust contact op met mr. dr. P.C. Adriaanse.

< Naar overzicht