"Foutherstel is echter niet toegestaan als er fouten zijn gemaakt de leiden tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving."

Fout en foutherstel

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar wordt ingeschreven worden fouten gemaakt.

Sinds de Rechtbank Midden-Nederland in de zaak Dura Vermeer overwoog dat het niet toestaan van foutherstel onder omstandigheden onevenredig en disproportioneel kan zijn, proberen inschrijvers regelmatig via de rechter af te dwingen dat zij een fout in hun inschrijving alsnog mogen herstellen.

Een dergelijk beroep deed ook een van de inschrijvers die deelnam aan de Europese aanbesteding van de gemeente Enschede voor de opdracht Maatwerkvoorziening 2017. Het betrof een opdracht in verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Bij de inschrijving was geconstateerd dat de inschrijver de Eigen Verklaring niet volledig had ge-upload. De Rechtbank Overijssel achtte deze fout echter herstelbaar. Daarbij achtte de rechtbank het van belang dat in de aanbestedingsdocumenten niet expliciet was opgenomen dat het niet volledig uploaden van de Eigen Verklaring zou worden gesanctioneerd met uitsluiting. Bovendien – zo oordeelde de rechtbank – zou door het alsnog verstrekken van een volledige Eigen Verklaring de inschrijving niet wijzigen, nu de ontbrekende pagina’s in dit geval door de inschrijver toch niet hoefden te worden ingevuld. Een van de ontbrekende pagina’s zag op de vraag of zelfstandig danwel tezamen met anderen werd ingeschreven. De voorzieningenrechter stelde vast dat uit een ander deel van de inschrijving kon worden afgeleid dat de inschrijver zelfstandig inschreef, zodat de inschrijver ook op deze pagina niets hoefde te vermelden.

Onder deze omstandigheden vond de rechter het disproportioneel dat geen gelegenheid werd geboden de ontbrekende pagina’s alsnog over te leggen.

Als een deel van de Eigen Verklaring ontbreekt zal een aanbestedende dienst de inschrijving niet zonder meer als ongeldig terzijde mogen leggen. Soms moet foutherstel worden toegestaan.

Foutherstel is echter niet toegestaan als er fouten zijn gemaakt de leiden tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving. Zo mocht een inschrijver die stelde per ongeluk te zijn vergeten “ja” in te vullen bij een van de eisen in de daartoe bestemde kolom, zijn inschrijving niet meer aanpassen. Zie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 7 november 2016

De omstandigheid dat deze inschrijver wel de verklaring van inschrijving had ingediend waarmee zij had ingestemd met alle eisen, maakte dit volgens de rechter niet anders, omdat in de leidraad uitdrukkelijk was gevraagd dit per afzonderlijke eis te doen. Ook hier hechtte de rechter waarde aan het feit dat in de aanbestedingsleidraad was bepaald dat een gebrek zou leiden tot het terzijde leggen van de inschrijving.

Kortom: foutherstel waarmee een inschrijving wijzigt is niet toegestaan. Foutherstel is tevens uitgesloten als in de aanbestedingsdocumenten expliciet de sanctie van uitsluiting is verbonden aan het betreffende gebrek.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht