"Per geval dient goed te worden onderzocht of sprake is van een bouwwerk, in verband met de mogelijke juridische consequenties. "

Is een verhoogd terras een bouwwerk?

Met enige regelmaat wordt aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) de vraag voorgelegd of iets een bouwwerk is. Voor het bouwen van een bouwwerk is immers in beginsel een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) vereist.

Het begrip ‘bouwwerk’ is in de Wabo zelf niet omschreven. Daarom wordt aansluiting gezocht bij de uitleg die onder de Woningwet aan het begrip werd gegeven, waarbij weer aansluiting werd gezocht bij de modelbouwverordening. Een bouwwerk is volgens de modelbouwverordening ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren’.

Op 7 juni 2017  heeft de Afdeling de vraag beantwoord of een verhoogd terras moet worden aangemerkt als bouwwerk. Volgens de buurman van de terraseigenaar was dit het geval, omdat het ging om een verhoogd terras dat was opgebouwd uit aangetrild funderingszand met daarop een laag van gestabiliseerd constructiezand, waarbij de terrastegels zowel onderling als met de keerwanden van gestapelde betonstenen zijn verlijmd. De keerwanden zijn weer verlijmd met de muur van een uitbouw en een gemetselde tuinmuur. Volgens de buurman is het terras dan ook een constructieve samenhang met de aanbouw, de tuinmuur en de keerwanden. De buurman stelt dan ook dat er sprake is van een bouwwerk en vraagt het college van b&w om handhavend op te treden, nu er geen omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is verleend.

De Afdeling overweegt dat uit een inspectieverslag van de bouwkundig inspecteur van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Groningen blijkt dat er sprake is van een zandbed van niet gestabiliseerd straatzand, dat de muren en keerwanden niet constructief met elkaar zijn verbonden, en dat de terrastegels noch met elkaar, noch met het zandbed, de uitbouw of de tuinmuur zijn verbonden. Volgens de Afdeling is daarom geen sprake van een constructie. Bovendien heeft de bouwkundig inspecteur verklaard dat het terras ook zou standhouden zonder keerwanden en tuinmuur, in welk geval alleen de tegels aan de zijkanten na verloop van tijd wat zouden kunnen verzakken. De Afdeling acht tenslotte van belang dat ook een niet verhoogd terras alleen goed stand houdt indien het met banden is ontsloten.

De Afdeling oordeelt dan ook dat het verhoogde terras geen bouwwerk is en dat het vergunningvrij mocht worden aangelegd.

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat het antwoord op de vraag of sprake is van een bouwwerk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Per geval dient goed te worden onderzocht of sprake is van een bouwwerk, in verband met de mogelijke juridische consequenties.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met mr. Carolien de Snoo-Verhage of mr. Paul Adriaanse.

< Naar overzicht