"Van belang is dat door deze manier van stemmen de betrokkenheid van de bewoners groter wordt omdat ze niet bij de vergadering aanwezig hoeven te zijn en toch hun mening kenbaar kunnen maken"

Digitaal stemmen ook voor VvE’s mogelijk!

Mogen leden van een Vereniging van Eigenaars (hierna VvE) ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem op een ledenvergadering uitbrengen? Dit is de vraag die centraal stond in een zaak die heeft geleid tot het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 24 augustus 2017.

In die zaak ging het over een besluit van de ledenvergadering tot wijziging van enkele artikelen van de akte van splitsing. Aan de leden is voorafgaand aan de vergadering de mogelijkheid geboden om digitaal te stemmen. Vijf leden hebben hun stem digitaal uitgebracht via TWINQ, een gespecialiseerd softwaresysteem voor VvE's. Vier van die vijf leden hebben hun stem later per e-mail bevestigd.

Achteraf is één van de leden van de VvE het niet eens met het besluit tot wijziging van de splitsingsakte en verzoekt de kantonrechter het besluit te vernietigen. Volgens hem blijkt uit de statuten van de VvE, noch uit het splitsingsreglement dat is voorzien in de mogelijkheid van digitaal stemmen. Voor zover digitaal stemmen toch is toegestaan, is volgens hem niet voldaan aan de eisen die in de wet (artikel 2:38 BW) voor het stemmen via een elektronisch communicatiemiddel zijn gesteld.

De kantonrechter oordeelt dat deze wijze van stemmen inderdaad niet is geregeld in het splitsingsreglement, maar dat het daarmee ook niet strijdig is. Dat de mogelijkheid van digitaal stemmen niet is geregeld in het splitsingsreglement is logisch, nu dit is opgemaakt in 1993.

De VvE heeft zich in haar verweer tegen de verzochte vernietiging van het besluit beroepen op de parlementaire geschiedenis (artikel 2:38 BW) en heeft hieruit afgeleid dat elektronisch stemmen onbeperkt mogelijk is voor VvE's. De kantonrechter leest de parlementaire geschiedenis hetzelfde als de VvE. De wetgever heeft het volgens de kantonrechter niet nodig gevonden om voor de VvE een aparte regeling voor het elektronisch stemmen op te nemen. Zij kunnen dit zelf regelen, en niet valt in te zien dat dit op formele wijze zou moeten door de splitsingsakte of het modelreglement te wijzigen. Daarbij woog de kantonrechter mee dat de elektronische stemprocedure in dit geval met de nodige waarborgen is omkleed en daardoor niet veel verschilt van het stemmen bij volmacht. Ook van belang is dat door deze manier van stemmen de betrokkenheid van de bewoners groter wordt, omdat ze niet bij de vergadering aanwezig hoeven te zijn en toch hun mening kenbaar kunnen maken. Dit komt ten goede aan het besluitvormingsproces binnen een VvE, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de elektronisch uitgebrachte stemmen geldig zijn uitgebracht en het verzoek tot vernietiging van het besluit wordt afgewezen.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Lizelotte de Hoog of mr. Menachem de Jonge.

< Naar overzicht