"De preventiemedewerker krijgt in de nieuwe Arbowet een sterkere positie"

De Arbeidsomstandighedenwet wijzigt binnenkort!

De Arbeidsomstandighedenwet, in de volksmond meestal “de Arbowet” genoemd, wijzigt. De meeste wijzigingen gaan in per 1 juli 2017.

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, niet alleen voor werknemers in vaste dienst, maar ook voor deeltijd- en flexwerkers zoals uitzendkrachten. Op basis van de Arbowet hebben werkgevers en werknemers verplichtingen. Het doel van de wet is – kort gezegd – dat er veilig wordt gewerkt. De wetgever wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. De komende wijzigingen in de Arbowet hebben betrekking op de rol van de verschillende betrokkenen binnen en buiten de organisatie waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daaronder vallen natuurlijk de werkgever en de werknemer, maar ook de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Tevens is er een rol weggelegd voor de Ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan zoals de Personeelsvertegenwoordiging.

In de nieuwe Arbowet zijn onder meer de volgende wijzigingen opgenomen:

 • Vanaf 1 juli 2017 is het basiscontract wettelijk verplicht. In het basiscontract worden de rechten en plichten voor de betrokkenen (werkgever, werknemer, arbodienst) opgenomen;
 • Bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • Iedere werknemer krijgt bezoekrecht bedrijfsarts zonder dat toestemming is vereist van de werkgever;
 • Een werknemer krijgt het recht om op kosten van de werkgever een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts;
 • Als preventiemaatregel is in de wet opgenomen dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen om werknemers veilig te laten werken;
 • De bedrijfsarts moet op grond van het basiscontract in de gelegenheid worden gesteld tijd te besteden aan de reeds bestaande verplichting om beroepsziekte te melden;
 • Vanaf 1 juli 2017 moeten alle bedrijfsartsen een klachtenprocedure hebben op basis waarvan werknemers een klacht kunnen indienen;
 • De preventiemedewerker krijgt in de nieuwe Arbowet een sterkere positie;
 • OR krijgt instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming van de preventiemedewerker;
 • OR wordt meer betrokken bij het beleid van werkgever inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers in relatie tot de werkzaamheden;
 • Bij niet naleven van het basiscontract en de regelgeving kan de Arbeidsinspectie, meer dan nu, sancties opleggen;
 • Werkgevers en hun contractspartijen krijgen tot 1 juli 2018 de gelegenheid om de bestaande contracten aan te passen. Nieuwe contracten moeten wel onmiddellijk aan de eisen voldoen.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen, lees dan ook de blog over dit onderwerp of neem contact op met mr. Tilly Neve-van der Leden of mr. Gracia Dierikx.

< Naar overzicht