"Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid krijgen werkgevers financiële compensatie voor de wettelijke transitievergoeding."

Compensatie voor werkgevers bij ontslag bij twee jaar ziekte in de maak!

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers aan iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is en met wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd de transitievergoeding betalen. Dit geldt ook voor langdurig zieke werknemers die worden ontslagen na afloop van de periode van twee jaar waarbinnen het loon moet worden doorbetaald.

Er zijn echter werkgevers die een langdurig zieke werknemer onbetaald in dienst houden (het zogenaamde “slapende” dienstverband) om zo de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 14 oktober 2016 is de vraag aan de orde geweest of het slapend houden van een dienstverband een wanprestatie oplevert of anderszins ongeoorloofd is. In dit geval ging het om een werkneemster die al heel lang in dienst was, langdurig ziek was en voor wie de transitievergoeding op ruim € 50.000,- bruto zou uitkomen.

Het Hof oordeelde als volgt:

Het is op zich de keuzevrijheid/beleidsvrijheid van een werkgever om al dan niet ontbinding bij de kantonrechter te verzoeken van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is(……). Een wettelijke verplichting voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst waaraan door de werknemer wegens aanhoudende arbeidsongeschiktheid geen invulling meer kan worden gegeven, te doen eindigen, is er niet(………).Evenmin is er een ongeschreven rechtsregel die een verplichting als hiervoor bedoeld met zich mee brengt”.

Het dienstverband slapend houden was dus geoorloofd. Echter, de keuze voor het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst is niet zonder gevolgen. Immers, indien een werknemer onverwacht alsnog herstelt, is de werkgever verplicht om hem, al dan niet in het kader van re-integratie-inspanningen te laten werken.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het handelen van deze werkgever niet getuigen van fatsoenlijk werkgeverschap. Dat betekent echter niet dat het ongeoorloofd is. Van wanprestatie en/of misbruik van bevoegdheid is geen sprake.

Kortom, in dit geval ontbrak iedere grond om de arbeidsovereenkomst van partijen te ontbinden. Van een tekortkoming door werkgever in de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met werkneemster was geen sprake. Voor vergoeding van schade was geen grond. De vordering van werkneemster werd afgewezen.

Om in dit soort gevallen de werkgevers tegemoet te komen is op Prinsjesdag 2016 bekend gemaakt dat er een compensatieregeling in de maak is. Deze regeling houdt in dat bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid werkgevers financiële compensatie krijgen voor de wettelijke transitievergoeding. Deze regeling zal door het UWV worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze compensatieregeling per 1 januari 2018 zal worden ingevoerd. Er wordt zelfs aangegeven dat de regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt ingevoerd, maar zekerheid daarover bestaat op dit moment nog niet. De compensatieregeling heeft echter wel tot gevolg dat de Awf-premie (premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds) omhoog zal gaan.

Meer weten of vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gracia Dierikx of mr. Tilly Neve-van der Leden.

< Naar overzicht