"Dat geldt in dit geval ook voor het non-concurrentiebeding, omdat anders African Fabrics BV “gestraft” zou worden voor een succesvol beroep op een vernietigingsgrond. "

Bepaalde bedingen kunnen vernietiging overleven

Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, blijkt maar weer eens uit de zaak die geleid heeft tot het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 25 juli 2017. In dit vonnis oordeelde de Voorzieningenrechter dat partijen zelfs nog aan bepalingen uit een overeenkomst gebonden kunnen zijn indien die overeenkomst vernietigd is en geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Op 28 juni 2011 hebben African Fabrics BV en Klou BV een managementovereenkomst gesloten, waarin onder meer is bepaald dat Klou BV met ingang van 1 januari 2011 voor de duur van vijf jaar managementwerkzaamheden voor African Fabrics BV zou gaan verrichten. In de managementovereenkomst is ook een non-concurrentiebeding opgenomen, waarin is bepaald dat Klou BV (en haar directeur) gedurende de looptijd van de managementovereenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging van de managementovereenkomst, geen concurrerende werkzaamheden zouden verrichten, op straffe van een boete van € 5.000,- per dag.

De samenwerking verliep niet zoals partijen hadden gehoopt. Zij sloten daarom op 8 september 2015 een beëindigingsovereenkomst, waarbij partijen overeenkwamen dat de managementovereenkomst per 1 oktober 2016 zou eindigen, het voornoemde non-concurrentiebeding een looptijd zou hebben tot 1 oktober 2017 en African Fabrics BV de door Klou BV gehouden aandelen in African Fabrics BV zou kopen voor € 1.500.000,-. Deze koopprijs was gebaseerd op gegevens die Klou BV aan African Fabrics BV had verstrekt.

Op 18 december 2015 stelde African Fabrics BV zich op het standpunt dat de door Klou BV verstrekte gegevens misleidend waren geweest, waardoor de koopprijs voor de aandelen veel te hoog was vastgesteld. African Fabrics BV vernietigde daarop de beëindigingsovereenkomst wegens misleiding en voor het geval de managementovereenkomst nog mocht bestaan, beëindigde African Fabrics BV die met onmiddellijke ingang.

Klou BV stelde zich vervolgens eind december 2016 op het standpunt dat het non-concurrentiebeding niet meer gold. Door de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst, is ook de bepaling dat het non-concurrentiebeding tot 1 oktober 2017 zou gelden vernietigd. En omdat African Fabrics BV de managementovereenkomst per 18 december 2015 had beëindigd, was het daarin opgenomen non-concurrentiebeding op 18 december 2016 geëindigd.

African Fabrics BV is niet onder de indruk van deze argumenten en vordert bij de voorzieningenrechter onder meer nakoming van het non-concurrentiebeding.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de beëindigingsovereenkomst weliswaar vernietigd is en dat dat op grond van de wet betekent dat deze overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan, maar dat desalniettemin het non-concurrentiebeding nog steeds geldt omdat niet alle bedingen door de vernietiging getroffen worden. Sommige bedingen “overleven door hun aard” de vernietiging van de overeenkomst, aldus de voorzieningenrechter. Dat geldt in dit geval ook voor het non-concurrentiebeding, omdat anders African Fabrics BV “gestraft” zou worden voor een succesvol beroep op een vernietigingsgrond. De voorzieningenrechter oordeelt overigens vervolgens dat het beroep op het non-concurrentiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, onder meer omdat de managementovereenkomst op initiatief van African Fabrics BV is beëindigd, Klou BV zich al geruime tijd aan het beding heeft gehouden en aannemelijk is dat Klou BV, mede gezien de eenzijdige ervaring en leeftijd van de directeur, niet snel werkzaamheden zal kunnen vinden die niet in strijd komen met het non-concurrentiebeding.

Juridisch-dogmatisch valt er wel wat af te dingen op deze uitspraak. Wij zullen u daarmee echter niet vermoeien. Wat u wel in gedachten moet houden, is dat het opstellen en overeenkomen van non-concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en andere overeenkomsten specialistenwerk is. En dat geldt ook voor het op juiste wijze beëindigen van deze overeenkomsten. Laat u voordien goed voorlichten. Wij zijn u graag van dienst.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Chris van de Merbel of met mr. Jan-Willem van Koeveringe.

< Naar overzicht