"Anders dan inschrijver stelde was de rechtbank van oordeel dat de vraag of de begroting van de aanbestedende dienst zorgvuldig was geen rol speelde."

Afbreken aanbestedingsprocedure, niet gunnen

Kan een aanbestedende dienst nadat een aanbestedingsprocedure is doorlopen nog besluiten om de opdracht niet te gunnen? Het antwoord op deze vraag luidt in beginsel bevestigend. Het beginsel van contractvrijheid maakt dat er geen gunningsplicht bestaat. Zo oordeelde ook de Rechtbank Den Haag op 5 oktober 2016.

De Provincie Zuid-Holland had slechts 2 inschrijvingen ontvangen in het kader van de Europese aanbesteding voor onderhoud- en reparatiediensten van hard-, middle- en software op bediencentrales van bruggen en sluizen. Een van die 2 inschrijvingen was bovendien ongeldig. De enig overgebleven aanbieding was ten opzichte van het beschikbaar budget veel te duur. De Rechtbank Den Haag oordeelde, onder verwijzing naar de Croce-uitspraak van het Europese Hof dat het de Provincie vrij stond om de aanbestedingsprocedure in te trekken en de opdracht niet te gunnen aan de enig overgebleven inschrijver die voor haar te duur was. Anders dan inschrijver stelde was de rechtbank van oordeel dat de vraag of de begroting van de aanbestedende dienst zorgvuldig was geen rol speelde. De rechter achtte het daarbij relevant dat het ARW niet van toepassing was (dit reglement kent een bijzondere regeling inzake het ter zijde leggen van abnormaal lage inschrijvingen). Voorts was van belang dat de aanbestedende dienst het recht om de aanbesteding af te breken als voorbehoud had opgenomen.

In de hiervoor bedoelde uitspraak, had de Provincie overigens kennelijk niet de wens om “over te stappen” op de onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging. Evenmin kwam de vraag aan de orde of de opdracht ook opnieuw zou mogen worden aanbesteed. Dit soort zaken kan een ander licht op de zaak werpen. Een aanbestedende dienst mag, indien zij rechtmatig kan gunnen niet zomaar tot heraanbesteding overgaan. Als hoofdregel geldt dat een heraanbesteding na intrekking alleen is toegestaan als de opdracht wezenlijk wordt gewijzigd.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.
 

< Naar overzicht