"Ook als je je als franchisegever niet bewust bent van fouten in een zelf opgestelde omzetprognose, kan je daarvoor aansprakelijk zijn"

Aansprakelijkheid voor fouten in een door de franchisegever verstrekte omzetprognose

Handelt een franchisegever onrechtmatig door aan een franchisenemer een rapport te verstrekken met onjuiste gegevens? Die vraag was aan de orde in het op 24 februari 2017 door de Hoge Raad gewezen arrest.

De Hoge Raad nuanceert het Paalman/Lampenier-arrest, waarin werd geoordeeld, dat een franchisegever onrechtmatig handelt en dus aansprakelijk is indien hij voorafgaand aan de totstandkoming van de franchiseovereenkomst een omzet-prognose aan de franchisenemer verstrekt, terwijl hij weet of behoort te weten dat die prognose fouten bevat en hij de franchisenemer niet op die fouten wijst.

In het arrest van 24 februari 2017 oordeelde de Hoge Raad dat als de franchisegever de omzetprognose zelf opstelt of deze op laat stellen door een persoon waarvoor hij aansprakelijk is op grond van de wet (een ondergeschikte, een niet-ondergeschikte (inhuurkracht, ZZP’er, etc.) of een vertegenwoordiger) en de resultaten daarvan aan de franchisenemer verstrekt, de franchisegever niet alleen aansprakelijk is voor de ondeugdelijkheid daarvan indien hij weet of behoort te weten dat de omzetprognose fouten bevat en hij de franchisenemer daar niet op wijst. De franchisegever is in zo’n geval ook aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van de omzetprognose indien onzorgvuldigheid van de franchisegever of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is, tot de fouten in het rapport heeft geleid.

Dit arrest zou grote gevolgen voor de franchisepraktijk kunnen hebben. U kunt hier meer over lezen in de blog over dit onderwerp.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met ons Team Franchise.

< Naar overzicht