Blog Door mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra, mr. F.G. (Gülsüm) Akkaya-Yilmaz

Wet compensatie transitievergoeding: dien tijdig uw aanvraag in! 

De Wet compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Deze wet maakt het mogelijk dat werkgevers gecompenseerd worden voor de door hen betaalde transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze compensatieregeling dient u als werkgever alert te zijn op een aantal punten. In deze blog bereiden wij u voor op deze nieuwe wet.

In de Regeling compensatie transitievergoeding staan de regels voor het ontvangen van de compensatie. De compensatie kan aangevraagd worden voor vergoedingen die door de werkgever op of na 1 april 2020 worden betaald. Dit wordt “de structurele situatie” genoemd. De aanvraag kan ook zien op vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en
1 april 2020 zijn verstrekt. De regeling spreekt dan over “de oude gevallen.”

Voor de structurele situatie geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding kan worden aangevraagd.

Voor de oude gevallen geldt dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet moet worden ingediend. Dat is dus voor 1 oktober 2020.

Indien de werkgever de vergoeding in termijnen betaalt, dan kan de aanvraag pas worden gedaan als de laatste termijn en dus de vergoeding volledig aan de werknemer is betaald. Als moment van betaling is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Het UWV stelt aan de werkgever een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op www.uwv.nl. De aanvraag verloopt zoveel mogelijk langs elektronische weg. Er dient ingelogd te worden met eHerkenning. 

Te verstrekken gegevens:

Om te kunnen beoordelen of er recht bestaat op compensatie moet UWV over een aantal gegevens beschikken. De werkgever moet de volgende gegevens verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de werknemer (als de werkgever deze niet meer heeft, is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat zoals bijvoorbeeld een loonstrook ook voldoende);
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
   
  • de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • Het totaal van het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon;
 • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overgelegd waaruit volgt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Beslissing UWV:

UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de volledige aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Als het UWV niet lukt om binnen 8 weken een beschikking te geven, dan stelt UWV de werkgever binnen de termijn van 8 weken hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven.

Voor de oude gevallen (vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt) is het niet haalbaar om binnen 8 weken een beslissing te nemen. Voor die gevallen geldt dat UWV binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Als werkgever dient u tijdig een aanvraag in te dienen bij UWV. Voorts moet u dan beschikken over alle gegevens die UWV nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Begin dus tijdig aan uw onderzoek.

Heeft u vragen over de Wet compensatie transitievergoeding? Neem dan contact op met een van onze leden van Team Arbeidsrecht.

Jelle van Roeyen
Diel Boere
Matthijs Hoekstra
Gracia Dierikx
Gülsüm Yilmaz

 

 

 

Auteurs

< Naar overzicht