Blog Door mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker, mr. R.M. (Ronald) Pieterse

In de stroom van rechtspraak die nu volgt na de beruchte PAS uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft de Afdeling in de uitspraak van 11 september jl. vanuit een geheel andere invalshoek naar de materie gekeken. Dit, in het kader van het beroep dat was ingesteld tegen het inpassingsplan “N346 Schakel Achterhoek-A1” wegens het ontbreken van een passende beoordeling en een onzorgvuldige stikstoftoets. De beroepsgrond is namelijk afgeketst op het relativiteitsbeginsel zoals dat volgt uit artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin staat opgenomen dat de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot de bescherming van degene die zich daarop beroept.

Provinciale Staten hadden zich tegen deze beroepsgrond verweerd met de stelling dat appelanten op ruim 5 kilometer afstand van het Natura 2000 gebied af wonen. Volgens Provinciale Staten is deze afstand te groot om aan te nemen dat het belang van appellanten, bij behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving, is verweven met de belangen die de Wet natuurbescherming beoogt te beschermen.

Dit verweer werd gehonoreerd! Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis met betrekking tot artikel 8:69a Awb en de uitspraak van de Afdeling van 20 juni 2018, overweegt de Afdeling dat, gelet op de afstand van 5 kilometer, er geen verwevenheid bestaat van de individuele belangen van appellant en anderen bij het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving met de algemene belangen die artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming beoogt te beschermen. Een heldere en bepaald relevante overweging van de Afdeling die in deze barre tijden in bepaalde zaken wellicht een welkome uitkomst kan bieden. Het maakt wederom duidelijk hoe belangrijk het is om te weten wat de afstand is van de belanghebbenden ten opzichte van een Natura 2000 gebied. Passen en meten dus!

Wilt u hierover meer weten? Jolanda van Koeveringe-Dekker en Ronald Pieterse beantwoorden graag uw vragen.

Auteurs

< Naar overzicht