Blog Door mr. J. (Joke) Mikes, mr. F.G. (Gülsüm) Yilmaz, mr. S.C.S. (Simone) van Bree

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam wordt aan de vader het eenhoofdig gezag over een minderjarige toegewezen als ultieme sanctie tegen de moeder, die stelselmatig geweigerd heeft om de zorgregeling na te komen.

De casus
Partijen in deze zaak zijn de ouders van een minderjarige, geboren in 2016. Het huwelijk van de ouders is op 16 januari 2019 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van 14 november 2018 in de registers van de burgerlijke stand.

Bij de hiervoor genoemde echtscheidingsbeschikking van 14 november 2018 is bepaald dat de ouders zullen toewerken naar een zorgregeling, waarbij de minderjarige één weekend per veertien dagen, alsmede de helft van de vakanties en feestdagen bij de vader zal verblijven.

De moeder houdt zich echter niet aan de zorgregeling. Voor het eerst op 4 november 2019 wordt de moeder veroordeeld tot nakoming van de zorgregeling, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per keer dat zij in gebreke blijft, met een maximum van
€ 5.000,00.

Het opleggen van deze dwangsom heeft niet in ander gedrag geresulteerd. Bij vonnis van 28 februari 2020 wordt de moeder opnieuw veroordeeld tot nakoming van de zorgregeling, nu op straffe van een dwangsom van € 500,00 per keer, met een maximum van € 10.000,00.

Mede daarom verzoekt de vader aan de Rechtbank om te bepalen dat het gezag over de minderjarige alleen aan hem toekomt (eenhoofdig gezag).

Eenhoofdig gezag: het klemcriterium
Zowel op grond van de wet als de rechtspraak is gezamenlijk gezag het uitgangspunt. Het gezamenlijk gezag kan op grond van artikel 1:253n van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) worden beëindigd bij gewijzigde omstandigheden sinds de aanvang van het gezamenlijk gezag of als bij de beslissing tot gezamenlijk gezag van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Als één van deze gevallen zich voordoet, zal vervolgens beoordeeld moeten worden of er reden is voor beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het zogenoemde ‘klemcriterium’ (art. 1:251a BW). Dit criterium houdt in dat een verzoek van een ouder om het gezag te wijzigen wordt afgewezen als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Doet dit zich voor dan bepaalt de rechtbank aan wie van de ouders voortaan het gezag over de minderjarige toekomt.

Beoordeling Rechtbank
De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de Rechtbank dat het in het belang van de minderjarige is dat zij met beide ouders regelmatig contact heeft. De weigerachtige houding van de moeder om mee te werken aan een zorgregeling maakt dat het in het belang van de minderjarige is om de vader alleen met het ouderlijk gezag over haar te belasten.

De vader heeft daarnaast toegezegd dat hij, ook bij eenhoofdig gezag, nog steeds omgang tussen de moeder en de minderjarige zal laten plaatsvinden.

Mede gelet op het voorgaande is er volgens de Rechtbank niet gebleken dat de ontwikkeling van de minderjarige in het gedrang komt door eenhoofdig gezag bij de vader. De Rechtbank heeft het verzoek van de vader dan ook toegewezen. Omdat de vader alleen het gezag krijgt, mag hij ook het hoofdverblijf van het kind wijzigen.

Tot slot
Als de rechter een zorgregeling heeft vastgesteld, zijn beide ouders verplicht om deze regeling ook na te komen. Op het moment dat een van de ouders zich niet aan de zorgregeling houdt, kan de andere ouder daarvan nakoming in een procedure vorderen en kan de rechter bijvoorbeeld zelfs een dwangsom opleggen voor elke keer dat de zorgregeling niet wordt nagekomen.

In deze kwestie heeft dat niet tot enig resultaat geleid. Met deze uitspraak heeft de Rechtbank echter laten weten dat het weigerachtige gedrag van moeder niet zonder gevolgen kan blijven en beëindigt haar gezag.

Heeft u vragen hierover of wenst u uw specifieke situatie te bespreken? Neem dan gerust contact op.

Auteurs

< Naar overzicht