Blog Door mr. R.F. (Rick) van Dam, mr. J.W. (Jan-Willem) van Koeveringe

De Wwft zoals wij deze kennen zal, zo blijkt uit de brief die de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer, ingrijpend worden gewijzigd. De ingrijpende wijzigingen zijn met name ingegeven vanuit de gedachte om witwassen (nog verder) tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jaarlijks in Nederland nog een bedrag van ongeveer 16 miljard euro wordt witgewassen. Dit heeft ertoe geleid dat de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid een plan van aanpak hebben opgesteld om het witwassen tegen te gaan. Wijziging van de Wwft is een onderdeel van dit plan.

Wat gaat er precies veranderen?
Kort gezegd liggen er drie pijlers ten grondslag aan het plan van aanpak. Allereerst moeten de barrières worden verhoogd zodat het moeilijker is om illegaal verkregen inkomsten binnen het financiële stelsel te brengen. Zo komt er bijvoorbeeld een openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, alsmede van trusts en soortgelijke juridische constructies, de zogenoemde ‘UBO’. Daarnaast wordt gebruik van (grote sommen) contant geld tegengegaan doordat (contante) transacties vanaf € 3.000,- voor handelaren verboden worden. Dit verbod vervangt de meldplicht die onder de huidige Wwft bestaat voor contante betalingen boven de € 10.000,-. Europees wordt ook onderzocht of het mogelijk is om het 500 euro biljet af te schaffen als wettig betaalmiddel.

Voor stichtingen komt er een verplichting om een balans en staat van baten en lasten te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De regulering van cryptovaluta zal tevens worden aangescherpt in die zin dat bepaalde aanbieders van diensten met virtuele valuta (bewaarportemonnees en omwisseldiensten) onder de Wwft zullen gaan vallen. Zo zullen deze aanbieders van deze diensten bijvoorbeeld ook cliëntenonderzoeken moeten verrichten.

In de tweede pijler is het de bedoeling dat het toezicht wordt verbeterd onder andere door het uitwisselen van informatie tussen bijvoorbeeld toezichthouders, opsporingsinstantie en Wwft-instellingen zodat cliënten geen misbruik van het financiële stelsel kunnen maken door middel van het gebruiken van verschillende dienstverleners. Deze informatie-uitwisseling komt uiteraard te bestaan naast de eigen verplichting van instellingen om cliëntenonderzoeken te doen en om ongebruikelijke transacties te melden. Het is de bedoeling dat zowel tussen publieke partijen als tussen publieke en private partijen meer informatie-uitwisseling plaats zal gaan vinden.

In de derde pijler wordt de opsporing en vervolging verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door structureel extra geld hiervoor vrij te maken en daarnaast te zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar komt bij de opsporingsinstanties.

Afsluiting
Het overgrote deel van de hierboven genoemde wijzigingen is op dit moment ingediend als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer of liggen ter advisering bij de Raad van State. De bedoeling is dat vanaf 2020 de eerste wijzigingen in werking zullen treden. Wanneer het zover is zullen we u hier uiteraard over berichten.

Team Compliance bestaat verder uit mr. Matthijs Hoekstra en mr. Marlies Kool.

Auteurs

< Naar overzicht