Blog Door mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

Al enige tijd wordt gewerkt aan een aanpassing van de UAV-GC 2005. De concept tekst en de daarbij behorende toelichting voor de UAV- GC 2020 ligt nu ter visie!

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Opdrachtgever krijgt een grotere verantwoordelijkheid voor de volledigheid van informatie (zie § 3 lid 3 UAV GC 2020);
  2. De bepaling over bodemaspecten (§ 13 UAV GC 2005) wordt geïntegreerd in § 3 UAV GC 2020;
  3. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt geïntegreerd in artikel 13a van de Modelbasisovereenkomst (MBO); er dient in de MBO een keuze te worden gemaakt om al dan of niet af te wijken van artikel 7:758 lid 4 BW (welke bepaling de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken regelt);
  4. De regeling over de aansprakelijkheid vóór en ná oplevering wordt aangepast: in paragraaf 28a lid 1, 28b lid 2 (en 29 lid 4) UAV GC 2020 wordt een limitatieve opsomming opgenomen. De aansprakelijkheid voor gebreken die zich de eerste twee jaar na oplevering manifesteren bedraagt 100% van de overeengekomen prijs, na twee jaar is deze aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de overeengekomen prijs; 
  5. De bepaling in de MBO over het Meerjarig Onderhoud wordt gewijzigd: er moet in artikel 2 lid 2 MBO een keuze worden gemaakt, tussen DBM zónder of DBM mét life cycle benadering ofwel voor geen DBM;  Let op: deze keuze heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid ná oplevering: als gekozen wordt voor DBM zónder life cycle benadering wordt “een knip” gezet tussen ontwerp en uitvoering enerzijds en meerjarig onderhoud anderzijds en kan de opdrachtnemer zich beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van § 28 b UAV-GC 2020!
  6. Het kwaliteitsmanagement en de communicatie worden belangrijker: opdrachtgever en opdrachtnemer moeten pro actief handelen en moeten goed afstemmen;
  7. De regeling inzake wijzigingen op initiatief van de opdrachtnemer wordt verduidelijkt, waarbij – om impasses te voorkomen – noodzakelijke wijzigingen worden aangemerkt als door opdrachtgever opgedragen wijzigingen (zie § 15 lid 6 UAV-GC 2020);
  8. De terminologie inzake publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen wordt vereenvoudigd (“toestemmingen”) en de regeling wordt uitgebreid met een risicoregeling als de verwachting bestaat dat toestemmingen niet zullen worden verleend (zie § 10 lid 9 UAV-GC 2020);
  9. De regeling over intellectuele eigendom wordt aangepast (zie § 40 a en § 40 b UAV-GC 2020), om hergebruik van geoctrooieerde uitvindingen mogelijk te maken;
  10. Geschilbeslechting door de Raad van Arbitrage is niet langer uitgangspunt, maar geldt alleen als andere oplossingen niet mogelijk blijken te zijn (§ 47 UAV-GC 2020).

U kunt tot 1 april 2021 laten weten wat u vindt! Met name over punt 5 (de keuzeclausule in artikel 2 lid 2 MBO in relatie tot het nieuwe stelsel van aansprakelijkheid), is nog geen overeenstemming bereikt. Laat u dus horen! Opmerkingen kunnen worden doorgegeven via de website van CROW.

 

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht, Bouwrecht, Cont...

Over de auteur

Marjo Meeuwsen-Dek is sinds 1998 als advocaat in Middelburg werkzaam, zowel op het gebied van ondernemingsrecht als in de overheidssector. Vanaf 2002 is zij ruim 9 jaar als advocaat werkzaam geweest bij de Provincie Zeeland. Sinds 2011 is Marjo werkzaam bij Justion Advocaten waarbij zij zich vooral richt op het Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Bestuursrecht en Subsidie- en staatssteunrecht
< Naar overzicht